Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Po XVII Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 9 marca 2016 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której podejmowano m.in. ostateczne decyzje w sprawie reformy w gdyńskiej oświacie. W sumie podjęto 48 uchwał i jedną rezolucję, w tym:

Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie cyrków:
Rada Miasta Gdyni wyraża stanowczy sprzeciw wobec organizowaniu niehumanitarnych pokazów cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt, oraz zakazuje promocji tego typu wydarzeń i dystrybucji biletów w placówkach urzędowych, jednostkach organizacyjnych miastach a także szkołach. W poczuciu odpowiedzialności za zwierzęta, których los jest zależny od człowieka, działając w imieniu istot przetrzymywanych w niewoli i narażonych na cierpienie Rada Miasta Gdyni będzie popierać działania zmierzające do:
- uniemożliwienia prowadzenia na terenach miejskich wszelkiej działalności, polegającej na wykorzystywaniu zwierząt,
- zachęcania właścicieli terenów prywatnych do nieudostępniania swoich nieruchomości pod taką działalność,
- zakazu promowania pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt, a także dystrybucji biletów i zaproszeń na takie imprezy w miejscach użyteczności publicznej,
- wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi do edukacji w zakresie ochrony praw zwierząt.

- Przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo
Rada Dzielnicy Orłowo przedstawiła 18 grudnia 2015 r. Prezydentowi Miasta propozycje dotyczące zmian w przestrzeniach publicznych Orłowa Nadmorskiego, czyli potrzeby poszerzenia i zagospodarowania tego obszaru, przez zwiększenie całorocznej oferty gastronomicznej i kulturalnej, a także zmniejszenie sezonowości usług. Wnioskowali m.in. o stworzenie miejsca na nabrzeżu na obszarze dawnych „łazienek" o przeznaczeniu - brzeg morski, plaża. M.p.z.p. wskazuje w miejscu dawnych „łazienek" strefę dopuszczalnej lokalizacji usług, gdzie przewiduje się stworzenie wyłącznie sezonowych obiektów: plenerowej teatralnej sceny letniej, magazynów sprzętu wodnego i plażowego oraz ewentualnych zapleczy tych obiektów. Zmiana planu ma na celu umożliwienie realizacji obiektów całorocznych, które stworzą atrakcyjną ofertę usług funkcjonujących nie tylko w sezonie letnim.
- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego:
a) przebudowa drogi dojazdowej
b) realizacja nowego połączenia drogowego ul. Witomińskiej - budowa drogi dojazdowej
c) budowa i urządzanie trasy rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej
2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej:
a) obszar planu objęty jest systemami sieci infrastruktury technicznej - niezbędne są inwestycje związane z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury technicznej
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu miasta lub współfinansowana ze środków zewnętrznych.
- Dotyczących reformy gdyńskiego systemu oświaty, która będzie wprowadzona w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Zmiany obejmują likwidowanie, wygaszanie i łączenie oddziałów szkolnych w kilkunastu placówkach w mieście.
Uwaga! Część z uchwał oświatowych, ze względów formalnych, musiała zostać uchylona. Stąd w środę, 16 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni. Zwołanie sesji jest podyktowane potrzebą formalnego poinformowania o planowanych zmianach Forum Związków Zawodowych. Niezwrócenie się o opinię w/w podmiotu mogłoby zostać uznane za uchybienie w procedurze zmian oświatowych.
Aby wszystkie wymogi prawne, związane z reorganizacją gdyńskiej oświaty, były spełnione, należy uchylić część przyjętych na ostatniej sesji RM uchwał. Po wysłaniu informacji do Forum Związków Zawodowych, a tym samym dopełnieniu wszystkich formalności, uchwały te - w niezmienionej formie - zostaną ponownie skierowane pod obrady Rady Miasta. Uchylenie uchwał nie będzie wstrzymywać działań inwestycyjnych i remontowych. Jednocześnie należy zauważyć, że stanowisko Forum Związków Zawodowych ma jedynie charakter opinii i nie jest wiążące.
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, organy samorządu terytorialnego muszą skierować projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związków. W związku z tym, projekty uchwał „oświatowych" trafiły do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członka OPZZ, a także Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdyni. Są to dwa najważniejsze dla sektora oświaty związki.

ikona