1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do Zarządzeń:
1. nr 4337/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskie 6 o pow. 40 m², obejmującej część działki nr 1156 obręb 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
2. nr 4338/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 6 o pow. 40 m², obejmującej część działki nr 1156 obręb 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 23.03.2016 r. do 13.04.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 18 kwietnia 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m²; ul. Źródło Marii o pow. 553 m², ul. Mrongowiusza o pow. 589 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m²; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m²; ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m²; ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m² i ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" 18 marca 2016 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XVII/375/16 z dnia 9 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, obejmującego działki nr 2213 i 2214 położone przy skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów;
2) uchwały nr XVII/376/16 z dnia 9 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni symbolem 074 ZPL.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 15.04.2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4274/16/VII/R z 15.03.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 26 870,00 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.05.2016 r. do 31.03.2019 r. Termin składania ofert ustala się do 8.04.2016 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4273/16/VII/R z dnia 15.03.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 41 860,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.05.2016 r. do 31.03.2018 r.
Termin składania ofert ustala się do 8.04.2016 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę schodów terenowych łączących
ul. Waleriana Szefki z ul. Ks. Siega w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/schodyszefki
Termin składania ofert: 30.03.2016 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Marcin Połom, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 15.00., w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, tel. 58 761 20 85, w godz. 8.00 - 15.00, Inga Kurdziel, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00-15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta 6/61 (działka nr 1511, obręb 26) o pow. 5 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego (gabinetu stomatologicznego) będącego własnością Dzierżawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4298/16/VII/P z 15.03.2016 roku. Wykaz wywieszono na okres od 16.03.2016 roku do 6.04.2016 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4295/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/21 o pow. 307 m², oznaczonej jako część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 16.03.2016 r. do 6.04.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 16 maja 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marsa 20-26 o pow. 1332 m²; ul. Mitry 7A o pow. 1767 m²; ul. Rdestowej o pow. 4916 m²; ul. Krzywoustego o pow. 9095 m²; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m²; ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43 942 m²; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m²; ul. Olgierda 13 o pow. 675 m²; ul. Aragońskiej-Andaluzyjskiej o pow. 1267 m²; ul. Redłowskiej 28 o pow. 729 m² i ul. Kurpiowskiej 25 o pow. 823 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" 18.03.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 290.000 euro

na kompleksowe oczyszczanie powierzchni ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ekrany
Termin składania ofert: 31.03.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Joanna Skomska, nr tel. 58 761 20 72, w godz. 8.00 - 15.00, Karolina Wawrzyniak, nr tel. 58 761 20 83, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, nr tel. 58 761 20 85, w godz. 7.30 - 15.30, Inga Kurdziel, nr te. 58 761 20 88, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Oficerskiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Wrocławskiej do torów PKP oraz oświetleniem na odcinku od ul. Inżynierskiej do torów PKP w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/oficerska2
Termin składania ofert: 30.03.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Blanka Zwolińska, tel. 58 761 20 27, Małgorzata Formela, tel. 58 761 20 89, w godz. 8.00 - 15.00, Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 26, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bp. Dominika, stanowiącej części działki nr 538 obręb 30-Wzgórze Św. Maksymiliana, o powierzchni 20 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w części istniejącej pergoli śmietnikowej oraz zagospodarowanie zielenią ozdobną terenu wokół niej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bp. Dominika 29A-31A (załącznik do Zarządzenia nr 4297/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.03.2016 r.)
- wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bp. Dominika, stanowiącej części działki nr 538 obręb 30-Wzgórze Św. Maksymiliana, o powierzchni 6 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w części istniejącej pergoli śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bp. Dominika 33A-35A (załącznik do Zarządzenia nr 4296/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.03.2016 r.).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 16.03.2016 roku do 6.04.2016 roku.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni ul. Staffa 10
zatrudni na czas określony na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu od 1 kwietnia 2016 r. do 30.06.2016 r.
Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie techniczne. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac na wysokości powyżej 3 m. Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać do 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły, pokój nr 9, w godz. 9.00-14.00, tel. kontaktowy: 58 781 71 21.

ikona