1233 (1033) 2016-04-15 - 2016-04-21

Mały procent, wielka sprawa

Tradycyjnie na początku marca ruszyła kampania „Mały procent, wielka sprawa”, która zachęca gdynian do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W Gdyni mamy 86 powodów, aby przekazać jeden procent podatku. To  niesamowite organizacje, które każdego dnia sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gdyniapozarzadowa.pl/1procent

Poniżej prezentujemy kolejnych 12 organizacji, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku:
53. Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM
KRS: 0000255157
Strona: www.opticwm.sails.pl
e-mail: opti@artnet.com.pl
Al. Jana Pawła II 5
81-345 Gdynia

Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej. Popularyzacja żeglarstwa.

54. Fundacja „Pomoc Dla Seniora im. dr. Jadwigi Titz-Kosko”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska 136/138 lok. 616
81-602 Gdynia

Misją Fundacji jest ochrona zdrowia i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, działalność oświatowa, kulturalna i rozrywkowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc socjalna i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prowadzone działania: udzielenie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie spraw socjalnych i bytowych, a także pomoc w zakresie pochówku osób samotnych i sprawowanie opieki nad grobami osób samotnych oraz organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.

55. Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Strona internetowa: www.lubicz.info
e-mail: 470915@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 7 lok. 43
81-475 Gdynia

Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią). Misja to przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, nauka i kultura, działalność międzynarodowa, tożsamość, tradycja narodowa.

56.  Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599
e-mail: fakty@webstrony.pl
ul. Limbowa 13 lok. 1
81-520 Gdynia

Działalność Fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

57. Fundacja Magis
KRS: 0000231822
Strona: www.fundacjamagis.org.pl
e-mail: magis@arrupe.org
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia

Misją Fundacji jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych. Fundacja Magis realizuje swoją misję poprzez: finansowe wspieranie prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe placówek oświatowych, poradni, centrów formacji duchowej, przyznawanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom, stypendiów socjalnych i naukowych, organizowanie zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i  innych form promocji kultury, podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę, przyznawanie grantów na zbieżne z celami Fundacji projekty realizowane przez niepubliczne instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe.

58.  Pomorska Fundacja na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez los „Serce Dzieciom”
KRS: 0000227841
e-mail: uland@o2.pl
ul. Podgórska 4b lok. 23
81-166 Gdynia

Celem Fundacji jest:
-przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca;
-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

59. Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
KRS: 0000226141
Strona: www.dommarzen.org.pl
e-mail: biuro@dommarzen.org.pl
ul. Buraczana 8 lok. 48
81-587 Gdynia

Misją Stowarzyszenia jest:
–budowa domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zabezpieczenia ich przyszłości.
– wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.

60. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Gdyni
KRS: 0000216162
Strona: www.tpdgdynia.prv.pl
e-mail: tpdgdynia@wp.pl
ul. Warszawska 45
81-309 Gdynia

Celem  Towarzystwa jest:
– troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom;
– przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych;
– ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dziecka, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw;
– upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci;

61.  Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
KRS: 0000210045
Strona: www.gmm.gdynia.pl
e-mail: witek-service@hot.pl
ul. Żwirowa 2C
81-010 Gdynia

Muzeum upowszechnia wartości kulturalne, artystyczne, kształtuje wrażliwości poznawcze sympatyków historii, techniki i młodzieży, informując o gromadzonych zbiorach i umożliwiając z nimi kontakt. Prowadzone są lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.

62. Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
KRS: 0000155678
Strona: www.glideclubgdynia.pl
e-mail: kontakt@glideclubgdynia.pl
ul. Poznańska 10
81-305 Gdynia

Klub Glide Club Gdynia tworzy grupa zapalonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Znajdują się wśród nich zarówno starzy wyjadacze, jak i nowicjusze. Jako grupa nieformalna funkcjonją od końca ubiegłego wieku, organizując wspólne latanie, a nawet zawody. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, by skuteczniej promować i rozwijać sport paralotniowy, podnosić bezpieczeństwo latania oraz wpierać sportowe ambicje wszystkich członków. Główne działania: prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, działalność informacyjna i medialna, współpraca z  firmami sponsorującymi. Stowarzyszenie ma charakter otwarty.

63. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
KRS: 0000191557
Strona: www.sercedzieciom.org
e-mail: sercedzieciom@interia.pl
ul. Nauczycielska 14 lok. 10
81-614 Gdynia

Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności:
–organizacja corocznego wypoczynku
–wsparcie materialne dzieci
–organizowanie i finansowanie leczenia dzieci chorych
–wspieranie i ułatwianie adopcji
–ułatwianie dzieciom kontynuowania nauki w Polsce.

64. Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
KRS: 0000160923
Strona: www.inter-alia.pl
e-mail: biuro@inter-alia.pl
ul. Abrahama 15
81-352 Gdynia

Stowarzyszenie jako główny cel stawia wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej.
Prowadzone działania:
-organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej.
-publicystyka dotycząca problemów osób poszkodowanych.
-organizowanie współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych.
-organizowanie pomocy medycznej.
-organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych.
c.d.n.

ikona