1233 (1033) 2016-04-15 - 2016-04-21

Ogłoszenia


Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Edukacja żywieniowa osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, (załącznik do zarządzenia nr 4410/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.04.2016r.), położonej przy ul. Częstochowskiej 6B jako działka nr 462 obręb 0019 Mały Kack o pow. 486 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 7.04.2016 r. do 28.04.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 6/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Nauczycielska 4 m 26, Świecka 4 m 24, Nauczycielska 4 m 20, Świętojańska 139 m 186, Żelazna 18 kl. A m 6.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 6.04.2016 r. do 27.04.2016 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
uchwały nr XIX/436/16 z dnia 30 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, którego granice obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego symbolem 17 UN;
uchwały nr XIX/437/16 z 30 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy i wschodu – wzdłuż: północnej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025, północnej i wschodniej granicy dz. nr 98 obręb Redłowo-0025, północnych granic dz. nr 111 obręb Redłowo-0025 i dz. nr 112 obręb Redłowo-0025 i dalej do linii rozgraniczającej al. Zwycięstwa i w kierunku południowym wzdłuż tej linii, od południa i zachodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Krośnieńskiej, w rejonie GPZ skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku północno-wschodnim, dalej biegnie równolegle, w odległości 0,7 m od zachodniej granicy dz. nr 82 obręb Redłowo-0025 i wzdłuż północnej granicy dz. nr 81 obręb Redłowo-0025 i zachodniej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 6.05.2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony boksów garażowych posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
1. ul. 3 Maja 22-24 boks nr 3, pow. 24,70 m², położony na działce nr 1380, obręb 26, KW GD1Y/00087326/2. Wywoławczy czynsz najmu 246,00 zł + 23 % VAT, wadium 610,00 zł. 2. ul. 3 Maja 27-31 boks nr 4, pow. 13,72 m², położony na działce nr 1681, obręb 26, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 137,00 zł + 23 % VAT, wadium 340,00 zł. 3. ul. Batalionów Chłopskich 18-22 boks nr 3, pow. 16,10 m², położony na działce nr 1636, obręb 30, KW GD1Y/00038884/3. Wywoławczy czynsz najmu 134,00 zł + 23 % VAT, wadium 330,00 zł. 4. ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16, pow. 22,00 m², położony na działce 525, obręb 25, KW GD1Y/00014965/1. Wywoławczy czynsz najmu 183,00 zł + 23% VAT, wadium 450,00 zł. 5. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 3, pow. 18,94 m², położony na działce nr 542, 541, 495, obręb 30, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 158,00 zł + 23 % VAT, wadium 390,00 zł. 6. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 20, pow. 18,00 m², położony na działce nr 542, 541, 495, obręb 30, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 150,00 zł + 23 % VAT, wadium 370,00 zł. 7. ul. Chwarznieńska 91 boks nr 56, pow. 16,60 m², położony na działce 2929, obręb 11, KW GD1Y/00052543/5. Wywoławczy czynsz najmu 83,00 zł + 23 % VAT, wadium 210 zł. 8. ul. Chylońska 96 boks nr 6, pow. 15,81 m², położony na działce 1377, obręb 10, KW GD1Y/00017303/4. Wywoławczy czynsz najmu 106,00 zł + 23 % VAT, wadium 260,00 zł. 9. ul. Gen. Maczka 3-5 „C” boks nr 9, pow. 15,80 m², położony na działce 1615, obręb 30, KW GD1Y/00048767/0. Wywoławczy czynsz najmu 132,00 zł + 23 % VAT, wadium 330,00 zł. 10. ul. Kopernika boks nr 66, pow. 16,80 m², położony na działce nr 1711, obręb 30, KW GD1Y/00053717/3. Wywoławczy czynsz najmu 140,00 zł + 23 % VAT, wadium 350,00 zł. 11. ul. Śląska 51 boks nr 2, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9. Wywoławczy czynsz najmu 170,00 zł + 23 % VAT, wadium 420,00 zł. 12. ul. Śląska 51 boks nr 3, pow. 20,00 m², położony na działce nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9. Wywoławczy czynsz najmu 200,00 zł + 23 % VAT, wadium 490,00 zł. 13. ul. Śląska 51 boks nr 51, pow. 17,10 m², położony na działce nr 1538, obręb 13, KW GD1Y/00052100/8. Wywoławczy czynsz najmu 171,00 zł + 23 % VAT, wadium 420,00 zł.
Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00, w Sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wadium płatne w terminie do 26 kwietnia 2016 roku w kasie Urzędu Miasta (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.   

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Zacieśnianie więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin. 
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

ikona