1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia, że na wniosek z 19.04.2016 r. Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana 30.05.2016 r. decyzja nr RAAII.6740.120.2016.ASB-1232/rozbud. ulicy w sprawie zmiany decyzji nr RAAII.6740.493.2015.ASB-1232/rozbud. ulicy z 22.03.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej” w Gdyni na działkach nr: 2986, 698, (5235*), 2985, 3045 obręb Chwarzno-Wiczlino 0011 (numery archiwalne działek: 260/8, KM 38; 514/5, 514/8, KM7; 269/38, 369/39, KM 39, obręb Wiczlino).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 418 (tel. 58 66 82 409) w dniach przyjęć interesantów, tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Właściciele budynku zabytkowego Willa „Szczęść Boże”
poszukują wykonawcy prac budowlanych w budynku ul. I Armii Wojska Polskiego 6. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem ul. Władysława IV 17/20, 81-361 Gdynia. Informacji dotyczących zakresu prac udziela Szymon Górski, e-mail: biuro@sginvest.pl. Oferty należy składać na w/w dane adresowe w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferta powinna zawierać wykaz zrealizowanych przez oferenta w ostatnich 2 latach prac budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (ul. Orłowska 57)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną: adaptacja pomieszczeń w segmentach A, B, D, E, F w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57 dla potrzeb IX Liceum Ogólnokształcącego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 31 maja 2016 r.; nr 61655-2016. Wymagany termin realizacji: 16.08.2016 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015.2164 z późniejszymi zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ dostępna jest na stronie szkoły: www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00-14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do 15.06.2016 r. do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 5) 15.06.2016 r. o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przewiduje się wnoszenie wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto – 90%, okres udzielonej gwarancji – 10%.
Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są: Tadeusz Burczyk i Magdalena Klóskowska, (pon.- pt. 8.00-14.00). Tel. 58 624 82 86, fax 58 624 82 86. Strona: www.zsae.gdynia.pl.

***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 1 oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXI/497/16 z 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni.
Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni, tj. dla następujących podobszarów:
1. Część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
2. Część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
3. Część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
4. Część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
5. Część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
6. Zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja.
Zainteresowani mogą składać, wyłącznie za pomocą formularza, propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z powyższych terenów. Formularz zgłoszenia  jest do pobrania pod adresem: www.gdynia.pl/rewitaizacja w zakładce „Aktualności”.
Wypełnione formularze z danymi kontaktowymi należy składać do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu) mailowo na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym,al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek IV, I piętro, pokój 103 w dni powszednie w godz. 8.00-16.00.

***
Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym    
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4658/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w kwocie 6.783 zł brutto Stowarzyszeniu „COOL-awi” z siedzibą w Gdyni.  
  
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz.
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy (w warsztatach szkolnych). Wymiar godzin dydaktycznych 22.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl, tel. 58 620 12 89.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej – działka nr 3756 o pow. 51 m² obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 19.05.2016 r. do 08.06.2016 r.

***
Rozstrzygnięcie konkursu
dot. przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia    
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4657/16/VII/P z 17 maja 2016 r. nie przyznał dotacji na realizację zadania dotyczącego przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia ze względu na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni  przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej – działka nr 2012 o pow. 11 m² obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 19.05.2016 r. do 8.06.2016 r.

***
Rozstrzygnięcie konkursu
dot. prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych.    
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4659/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 36.290 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
    Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium 12 900,00 zł płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 czerwca 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć nieruchomość lokalową (lokal użytkowy) KW nr GD1Y/00111942/4. Nieruchomość o powierzchni 20,9 m² położona jest na parterze w budynku 3-kondygnacyjego przy ul. M. Kopernika 17 (wejście bezpośrednio od ul. Kopernika). Składa się z lokalu (po byłej cukierni) z zapleczem, wc oraz z pomieszczenia w piwnicy o pow. 1,1 m². Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej (69/1000 części) i obejmuje prawo własności gruntu (dz. nr 630, pow. 373 m², KW GD1Y/00022686/0) oraz poddasze, korytarze, klatkę schodową, elementy elewacji i dachu, a także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energii elektrycznej. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni, przedmiotowy obszar znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości – 129 000,00 zł. Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Minimalne postąpienie: 1 290,00 zł.
    Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 20 maja. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Mienia Skarbu Państwa przy pok. 424 na IV piętrze tut. Urzędu. Wszelkie informacje dot. zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Skarbu Państwa w pok. 401 na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. bądź telefonicznie pod numerem: 58 668 89 48.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, składającej się z działki gruntu nr 1756/1 obręb 30 Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 0.0080 ha zapisanej w KW GD1Y/00024646/2 położonej przy ul. Kazimierza Tetmajera 40. Wykaz nr 4680/2016/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 24 maja 2016 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 27 maja do 17 czerwca 2016 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika na ul. Biskupa Dominika. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/biskupa.
Termin składania ofert: 6.06.2016 r. godz.10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych:  Bożena  Młodzianowska, tel. 58 761 20 26, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87.

***
Rozstrzygnięcie konkursu
dot. edukacji żywieniowej osób niepełnosprawnych      
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4656/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego edukacji żywieniowej osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków o. Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku.
    
***
Parafia pw. Św. Michała Archanioła (ul. Płk. Dąbka 1)
poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Informacje na temat zakresu prac można uzyskać pod adresem: ul. Płk. Dąbka 1 w Gdyni, tel. 58 665 00 63. Pisemne oferty (z wyszczególnieniem kosztu prac) należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Parafia pw. Św. Michała Archanioła ul. Płk. Dąbka 1, Gdynia.

***
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46)
poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich w zakresie remontu latarni oraz gzymsu w kościele. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Informacje na temat szczegółowego zakresu prac uzyskać można w biurze parafialnym. Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz” na adres: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia.

***
Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem”
zatrudni robotnika do prac ciężkich w wymiarze 0,75 etatu.
Wymagania: wykształcenie minimum podstawowe, umiejętność współpracy w grupie, zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności. Oferty pracy (CV, oświadczenie o niekaralności i inne dokumenty) należy składać lub przesyłać na adres: Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem”, ul. Płk. Dąbka 199A, Gdynia lub e-mail.: p42gdynia@wp.pl.

***
Dyrektor Przedszkola Nr 46
zatrudni osobę na stanowisko: kucharz. Wymagania: wykształcenie gastronomiczne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy. Dokumenty należy składać do 14 czerwca. Dodatkowe informacje tel. 58 623 82 80.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
1. Nazwa zadania: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa – Wesoła 
Liczba punktów: 80,17
Miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia nr 4695/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 24 maja 2016 r.:
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa – Wesoła 
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 330 166,00 zł.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4660/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotacje na realizacje zadań dotyczących zacieśniania więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin następującym organizacjom:
1) Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie w kwocie 4 360 zł brutto,
2) Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku w kwocie 2 650 zł brutto,
3) Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” z siedzibą w Gdyni w kwocie 6 500 zł brutto,
4) Fundacji „Gwiazda Północy” z siedzibą w Gdyni w kwocie 5 790 zł brutto,
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie w kwocie 10 700 zł brutto.   

***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4
zatrudni od września 2016 r. nauczyciela geografii na cały etat (zastępstwo) oraz nauczyciela fizyki na nauczanie indywidualne. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: gimnazjum4.gdynia@gmail.com. Informacje pod nr. tel. 58 663 79 88.