1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Rusza XXII edycja konkursu „Gdynia w kwiatach”

O gdyńskie kwietniki i zieleńce dba ogrodnik miasta. Każdego roku Gdynia  mieni się kolorami kwiatów i zielenią traw i krzewów. By w mieście było jeszcze ładniej, sprawić mogą także mieszkańcy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację przestrzeni wokół siebie do udziału w kolejnej, 22. już, edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2016”.
Ważne, by kwiatowo-zielone aranżacje były widoczne dla przechodniów, nieprzesłonięte płotem i innymi elementami architektury.
Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. Każda zielona aranżacja powinna być sfotografowane przez właściciela. Zdjęcia powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maks. 3 szt.). Mile widziane dołączone do kuponu fotografie na płycie CD.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Ogrodnika Miasta, wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia lub mailem na adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl
Termin składania kuponów upływa 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.
Kupon konkursowy ukaże się w kolejnym wydaniu „Ratusza”, 10 czerwca.

REGULAMIN
konkursu „Gdynia w kwiatach 2016”

§ 1
Konkurs „Gdynia w kwiatach 2016” adresowany jest do wszystkich właścicieli ukwieconych budynków, balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów domów, wejść i gródków w Gdyni.
§ 2
Celem Konkursu jest poprawa estetyki Gdyni poprzez zachęcenie mieszkańców do upiększania swoich balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów, wejść, ogródków i otoczenia budynków, zdobiących przestrzenie publiczne. Komisja konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są widoczne z przestrzeni publicznych, takich jak ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, place miejskie, skwery, zieleńce, parkingi, przystanki komunikacji miejskiej itp.
§ 3
Konkurs obejmuje teren całego miasta Gdyni. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w § 1 i 2 ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
I. właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych,
II. właścicieli budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych.
O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie Komisja powołana do jego przeprowadzenia.
§ 4
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Mile widziane będą dołączone do kuponu fotografie w formie cyfrowej na płycie CD. Na kuponach, w e-mailu należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Niepodanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu. Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia lub wysłać mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl
Termin składania kuponów upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.
§ 5
W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję w składzie:
Przewodnicząca: Hanna Niedźwiecka-Pasternak – Biuro Ogrodnika Miasta
Członkowie:
Dorota Nelke – specjalista ds. miejskiego portalu internetowego
Małgorzata Omachel-Kwidzińska – główny specjalista w Referacie Relacji z Mediami
Michał Kowalski – Referat Relacji z Mediami Urzędu Miasta Gdyni
Olga Kaszubowska – Biuro Ogrodnika Miasta
Zofia Halikowska – Biuro Ogrodnika Miasta
§ 6
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto). Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
§ 7
Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji z przestrzeni publicznych. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
§ 8
Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).
§ 9
Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna komisja konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.
§ 10
Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
§ 11
Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (odbitek i plików zdjęciowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
§ 12
Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.