1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

XXI sesja Rady Miasta Gdyni

W środę 25 maja odbyła się XXI Sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której przyjęto 23 uchwały, w tym zmieniającą tę w sprawie uchwalenia budżetu Gdyni na 2016 rok. Z porządku sesji zdjęto rezolucję w sprawie przestrzegania przez władze Miasta Gdyni wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Ponadto podjęto uchwały:
Zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok.
W związku z uzyskaniem przez Centrum Kultury w Gdyni dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury, Gdynia musi zabezpieczyć dotację celową w wysokości 118,968 zł na pokrycie wkładu własnego wydatków związanego z realizacją tego zadania.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni.
Uchwała umożliwia przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni dla obszaru rewitalizacji, z podziałem na podobszary wymienione w uchwale z 30 marca 2016 r:
1. Część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków.
2. Część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza.
3. Część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego.
4. Część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku.
5. Część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu.
6. Zachodnia cześć dzielnicy Witomino -Radiostacja.
W sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.
Nieruchomości położone w pasie bulwaru są publicznym ciągiem pieszym. Na działkach znajduje się plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy i zieleń miejska. Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change.
Porozumienie w sprawie zmian demograficznych EU Covenant on Demografic Changes ma na celu zebranie władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych instytucji, które zobowiązują się do wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństw.
Gdynia złożyła wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia the EU Covenant on Demografic Changes, wskazując na potencjał miasta w budowaniu społeczeństwa i środowiska otwartego na zmieniające się potrzeby mieszkańców. Ponadto, Gdynia jako pierwsza gmina w Polsce została przyjęta do sieci Globalnej Sieci Miast Przyjaznych Wiekowi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Global Network of Age Friendly Cities and Communities).
– Zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Zmiana w statucie dotyczy stanowiska Dyrektora Artystycznego Teatru. Dotychczas jego powołanie i odwołanie następowało na wniosek Dyrektora Naczelnego Teatru. Zgodnie z projektowaną zmianą Prezydent Miasta Gdyni będzie miał możliwość powołania i odwołania Dyrektora Artystycznego Teatru również z własnej inicjatywy.
Projekty wszystkich uchwał są dostępne pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html