1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Przed XXII Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 22 czerwca o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Ip sala 105) odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Gdyni.
Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015,
– zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2015,
– przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r.,
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015,
– w sprawie przystąpienia do „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015-2035”,
– w sprawie przyjęcia zasad udzielania i  rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”.
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia.
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.
– ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
– o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”,
– zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu,
– przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
– nadania statutu Muzeum Emigracji,
– zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska,
– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego Beniowskiego i Bulwar Nadmorski,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej,
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Al. Zwycięstwa 6.
– w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni.
– zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020,
– petycji B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016-2026,
– petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
– skargi Pani M.G. na dzialalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html.

ikona