1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Rewitalizacja

Wciąż można zgłaszać przedsięwzięcia, które przyczynią się do przekształceń na obszarach rewitalizacji w Gdyni. Propozycje mogą mieć charakter: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.
Formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, dostępny jest w internecie. Każdy, kto chce zaprezentować swój pomysł na zmiany, powinien wejść na stronę www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_113293.html?podk=8573 i wypełnić zamieszczony tam druk.
Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane pod kątem wykonalności, zgodności z celami rewitalizacji i wpływu na poprawę jakości życia w dzielnicach. W przypadku konieczności wyjaśnień lub korekt autor zgłoszenia zostanie poproszony o jego poprawienie lub uzupełnienie.
Pozytywne zweryfikowanie przedsięwzięcia zostaną wpisane na listę podstawową planowanych działań lub ujęte jako przedsięwzięcia uzupełniające Gminnego Programu Rewitalizacji, a następnie poddane opiniowaniu.
Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni (GPR) ma być czytelną instrukcją, która każdemu uczestnikowi procesu rewitalizacji pokaże drogę rozwoju rewitalizowanych dzielnic miasta i możliwość współuczestniczenia w tym procesie.