1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 29 lipca 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto urzędu w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 22 lipca 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości będących przedmiotem przetargu położonych przy: ul. Źródło Marii o pow. 862 m2 i ul. Króla Jana III o pow. 86 m2. Termin zgłoszenia uczestnictwa wyznacza się do 25 lipca 2016 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pok. 318. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń UM Gdyni, na III piętrze przy pok. 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 27 lipca 2016 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczeń dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 668 85 16. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 22.06.2016 r. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana również na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut.urzędu. Informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 403A na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl. Szczegóły także pod nr. tel. 58 668 85 16 i 668 85 32.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert  dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2019 r. Oferty należy składać do 22.07.2016 r. do godz. 16.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (w pokoju A 510, budynek IV), al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.” Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP Urzędu Miasta Gdyni.

***
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego (ul. Kopernika 34)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 23 czerwca (nr 99919 – 2016). Wymagany termin realizacji: 19.08.2016 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 oraz SIWZ. SIWZ dostępna jest na stronie BIP: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4769_.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-13.00. Oferty należy składać w sekretariacie w zamkniętej kopercie do 22.07.2016 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie 22.07.2016 r. o godz. 9.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto – 95%, termin wykonania zamówienia – 5%. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny (pon.-pt. 7.00-14.00). Dane kontaktowe: tel/fax. 58 622 22 33, e-mail: sekretariat@vilo.org.

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę terenu Placu Kaszubskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/fontanna.
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika przy ul. Starodworcowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/starodworcowa.
Termin składania ofert: 12.07.2016 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika przy ul. Starogardzkiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/starogardzka.
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników w ciągu ulic Armii Krajowej, Sienkiewicza, Żeromskiego i Witomińskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/chodniki.
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pilotażowego „Od drzwi do drzwi”. 
Termin składania ofert ustala się do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.    

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 2008 o pow. 63 m² obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 23 czerwca do 13 lipca.

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na opracowanie koncepcji połączenia trasą rowerową Obłuża i Oksywia z ul. Morską wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego oraz koncepcji przebudowy południowej strony ul. Morskiej od rejonu posesji nr 263 (początku zabudowań za lasem) do Estakady Kwiatkowskiego. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/koncepcja. Termin składania ofert: 6.07.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2016-2017.
Przewidywana kwota dotacji to 20.000 zł. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w BIP w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Ostateczny termin składania ofert ustala się na 29 lipca 2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert będącego własnością Gminy Gdynia samochodu osobowego o określonych parametrach: marka: Ford, model: Mondeo 2.5i MR’96; wersja: ST200; pojemność: 2495 cm³/151kW; rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym; kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym; rok produkcji: 2000. Numer rejestracyjny: GA 00647, nr VIN: WF0FXXGBBFYA68101. Miejsce postoju: parking strzeżony przy ul. J. Rummla 23. Brak możliwości przeprowadzenia próby drogowej. Brak dowodu rejestracyjnego.
Po umówieniu można zapoznać się z operatem szacunkowym z wyceny (tel: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42). Wartość szacunkowa pojazdu: 2.300 zł, cena wywołania: 1.725 zł. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży ruchomości w drodze przetargu ofert. Oferta powinna zawierać dane oraz adres oferenta, a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferty (w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie) należy składać do 15 lipca w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Referacie Egzekucji Administracyjnej UM Gdyni (ul. 10 Lutego 24). Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji 19 lipca o godz. 11.00 w Referacie Egzekucji Administracyjnej. w pok. 112. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 11/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Chylońska 58-63 m. 6, Bp. Dominika 25A m. 6, Morska 97 m. 9, Hallera 14 m 9, Śląska 51B 42C, Partyzantów 42 m. 12, Opata Hackiego 29 m. 68, Chylońska 33 m. 77, Porębskiego 4 kl. B m. 10, Berlinga 10 kl. A m. 10, Młyńska 17 m. 78, Chylońska 33 m. 2, Boh. Starówki Warszawskiej 18 m. 25, Boh. Starówki Warszawskiej 16 m. 25, Hallera 31 m 1, Chylońska 33 m. 39, Batalionów Chłopskich 32 m. 9.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 23.06.2016 r. do 14.07.2016 r.

***
Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia (ul. Bp. Dominika 14 A)
ogłasza nabór na stanowisko dozorcy w wymiarze 1/2 etatu.
CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Z. Noskowskiego (ul. Bp. Dominika 13 A), od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00 do 11 lipca z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko dozorcy”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Pełna treść ogłoszenia w BIP Urzędu Miasta w zakładce „Praca w Jednostkach”.           

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont ul. Alzackiej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/alzacka.
Termin składania ofert: 18.07.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 (ul. Okrzei 6)
w roku szkolnym 2016/2017 nawiąże współpracę z nauczycielem muzyki i zajęć artystycznych – na zastępstwo, geografii – na zastępstwo, fizyki, chemii i matematyki na zajęcia indywidualne. CV i list motywacyjny należy przesyłać do końca lipca na adres mailowy: gimnazjum4.gdynia@gmail.com lub pocztą na adres szkoły: Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6, 81-228 Gdynia.

***
Centrum Nauki Experyment (al. Zwycięstwa 96/98)
zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty ds. sprzedaży.
Szczegóły na www.experyment.gdynia.pl.

ikona