1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Program PFRON „Aktywny Samorząd”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina niepełnosprawnym gdynianom o programie PFRON „Aktywny Samorząd”, mającym na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier w uczestnictwie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.
Wsparcie w Module I oznacza:
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu – dla osób z dysfunkcją obu rąk lub narządu wzroku,
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– pomoc w zakupie protezy kończyny lub utrzymaniu sprawności technicznej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opieki dla dziecka m.in. przebywającego w żłobku lub przedszkolu, dla aktywnych zawodowo rodziców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Termin przyjmowania wniosków upływa 30 sierpnia.
Wsparcie w Module II to:
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w szkole wyższej, policealnej lub w kolegium), czyli dofinansowanie opłat za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 upływa 10 października.
Każdy wniosek należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2), pokój nr 41. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” można uzyskać pod telefonem 58 625 93 36 lub na stronie www.mopsgdynia.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

ikona