1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 2 września 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 29 sierpnia 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Migdałowej-Bazyliowej A o pow. 710 m²; ul. Migdałowej-Bazyliowej B o pow. 709 m²; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m²; ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m²; ul. Przemyskiej 34 o pow. 27536 m²; ul. Ks. Zawackiego 3A/2 o pow. 601 m²; ul. Łabędziej o pow. 4874 m²; ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m²; ul. Łopianowej o pow. 2324 m²; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m² i ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2841 m². Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 24.06.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXII/527/16 z 22.06.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
– od południowego wschodu – wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenów leśnych, przez które przebiega ul. Leśna Polana i wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ul. Rdestową,
– od południowego zachodu – wzdłuż południowo-zachodnich linii rozgraniczających ulic: planowanej ulicy zbiorczej – Jana Nowaka Jeziorańskiego i ul. Kolonia,
– od północy – wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 698, 699 i 700, wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgraniczającej planowanej ulicy zbiorczej – Jana Nowaka Jeziorańskiego, wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 863, 870 i 932, obszar zabudowy przy południowo-wschodnim odcinku ul. Owocowej, wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 933, 950, 974 oraz działka leśna nr 2166.
Wnioski (skierowane do Prezydenta Miasta Gdyni) dotyczące wyżej wymienionego planu można składać w formie pisemnej do 8.08.2016 r. na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

***

ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo-handlowo-usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 15.07.2016 r. do 4.08.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4833/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.07.2016 r.) położonej przy ul. Zbożowej jako działka nr 2167 obręb 0012 Cisowa o pow. 1280 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne oraz działkę rekreacyjną. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6.07.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 42, oznaczonej w obrębie Mały Kack jako działka gruntu nr 290 o pow. 351 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4826/16/VII/M z 5.07.2016 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 5 lipca do 26 lipca 2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni – działka nr 1637 o pow.11 m2 obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 28.06.2016r. do 18.07.2016 r.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz.
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy. Wymiar godzin dydaktycznych 22. Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl, kontakt tel. 58 620 12 89.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Druskiennickiej 20B, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Mały Kack 19 jako działki nr 3458, 3494, 3498 o pow. 1054 m2, objętej Kw nr GD1Y/00111132/3 Sądu Rejonowego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Wykaz będący zał. do zarządzenia nr 4832/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.07.2016 r wywieszony został na okres od 6.07.2016 r. do 27.07.2016 r .

***

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 10
zatrudni w roku szkolnym 2016/2017 nauczyciela matematyki oraz rzemieślnika starszego rzemieślnika (elektryka) w wymiarze 1 etatu.
Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać do 29.07.2016 r. . na adres mailowy: kierownik@zs10.gdynia.pl lub w sekretariacie szkoły (ul. Staffa 10, pokój nr 9) w godz. 9.00-13.00, tel. kontaktowy 58 781 71 21.

***

Zespół Szkół nr 15
zatrudni nauczyciela matematyki na 12/18 etatu. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Jowisza 60) lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl do 19 sierpnia.

***

Dyrektor Gimnazjum nr 4
poszukuje pedagoga szkolnego do pracy w wymiarze ½ etatu na rok szkolny 2016/2017. CV i list motywacyjny należy przesyłać na e-mail: sekretariat@gimnazjum4.eu do 31 lipca.

***

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11
zatrudni sprzątaczki na umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na umowę o pracę na okres próbny na 0,5 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Porębskiego 21) w godz. 8.00-15.00 do 15 sierpnia.

***

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1/2 i 3/4 etatu. CV należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26) do 20 lipca. Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69.

***

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojańska 92-94
poszukuje wykonawcy robót remontowych elewacji frontowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszu na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni. Osoba kontaktowa: Renata Rybicka 58 620 51 38 wew. 39. Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Płk. Dąbka 63 A zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 24 listopada 2105 roku. Zarządzenie Nr 4827/16/VII/P z 5.07.2016 r.
Wykazy zostają wywieszone do 27.07.2016 roku.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Północnej, oznaczonych jako działka gruntu nr 1208/1, obręb 12 (Cisowa), o powierzchni 169 m2 oraz działka gruntu nr 1207, obręb 12 (Cisowa), o powierzchni 170 m2, zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00003503/5. Nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4848/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.07.2016 r. wywieszony został na okres od 14.07.2016 r. do 4.08.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema 13 (część działki nr 19, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 13 z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4828/16/VII/P z 5.07.2016 roku. Wykaz wywieszono na okres od 6.07.2016 roku do 27.07.2016 roku.

***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont chodnika przy ul. Żeglarzy w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zeglarzy.
Termin składania ofert: 29.07.2016 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.