1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Po XXIV Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 28 września odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której, Radni jednogłośnie przyjęli wprowadzenie karty „Gdynia Senior Plus”. Umożliwi ona gdyńskim seniorom korzystanie ze zniżek i promocji w miejskich instytucjach, a także tych proponowanych przez organizacje pozarządowe i prywatnych przedsiębiorców.
Ponadto przyjęto uchwały w sprawach:
– Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej.
Gdynia opiera swoją politykę senioralną na czterech filarach: aktywizacji, partycypacji, dialogu międzypokoleniowym i opiece.
Znajdują one swój wyraz m.in. w: odpowiadaniu na potrzeby osób starszych, wzmacnianiu aktywności gdyńskich seniorów, innowacyjnym podejściu do problemów i ich rozwiązań, partycypacyjnym procesie twórczym i dialogu międzypokoleniowym.
Uszczegółowieniem tej polityki jest Gdyński Program Senioralny na lata 2015-20, który wskazuje najważniejsze potrzeby i kierunki ich zaspokajania, a dostosowanie przestrzeni miejskiej i obywatelskiej do wyzwań starzejącego się społeczeństwa wymaga nieustannej i wieloletniej pracy.
– Wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus”.
Głównym celem karty „Gdynia Senior Plus”, jest wsparcie gdyńskich seniorów w każdym aspekcie ich życia i zachęcenie do wszechstronnej aktywności. Zadanie będzie realizowane razem z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, którzy oferują zniżki i promocje na produkty oraz usługi specjalnie skierowane do tej grupy konsumentów.
– W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.
W ramach działań Gdyni, które są przewidziane do realizacji do 2020 roku do opracowania dodano projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na wiatach zadaszeniowych zajezdni trolejbusowej”.
Zaktualizowano także dane dotyczące działań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych komunalnych, budowy węzłów integracyjnych i zakupu niskoemisyjnego transportu publicznego (podzielono na dwa odrębne zadania, wyodrębniono kwoty, zmieniono opisy projektów, efekt ekologiczny).
– Zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok.
Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 1.385.572.064,46 zł, w tym: dochody bieżące 1.287.556.829,46 zł, dochody majątkowe 98.015.235 zł.
Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 1.375.323.745,46 zł, w tym: wydatki bieżące 1.234.395.369,46 zł, wydatki majątkowe 140.928.376 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 10.248.319 zł.
Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod adresem http://www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_115862.html.

ikona