1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 4 listopada 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 28 października 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu położonej w Gdyni przy ul. Północnej o pow. 339 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 31 października 2016 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 2 listopada 2016 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” w 3.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Szczegóły w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 403 na IV piętrze urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl i tel.: 58 668 85 16, 58 668 89 35.

***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia, że 29. 09.2016 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanym numerze i nazwie obrębu ewidencyjnego działki nr 80 objętej ww. inwestycją – popełnionej w wydanej decyzji nr: RAAII.6740.460.2015.HNB-28/rozbud.ulic z 12.02.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Wybickiego, pl. Grunwaldzki i Armii Krajowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchadta, skwer Kościuszki i al. Jana Pawla II oraz budowa kanałów deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidującej” na działkach nr: 2895, 1919, 2911, 2912, (2905*), 2898, 2916, 2923, 2921, 2924, 2928, 2930, 2918, 2929, 2072, 2075, 2934, 2931, 2935, 2915, 2899, 2896, 2908, 2907, 2939, 2909, 2910, 2851, (2894*), (2906*), 2933, 2936, 2937, 2917, (2938*), 2941, 2852, 3019, 3017, 3016 obręb Śródmieście 0026; dz. 80 obręb Kamienna Góra 0016 (numery archiwalne : 126, 127/1, 145, 146, 153*, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 173, 174/2, 174/3, 229, 332/174, 356/147, 656/154, 658/128, 660/152, 674/150, 685/174, 726/150, 727/150, 762/114, 794/150*, 837/150*, 865/165, 892/174, 893/174, 894/174, 898/174, 895/174* KM-55; 9, 32/10, 112/2, 120/2 KM-134, 229 KM-55)
* działki objęte projektem podziału
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego Mercedes A 170 CDI. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1500 zł, cena wywołania 1125 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy Referatu Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Informacje również pod nr. tel.: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Oferty należy składać do 21.10.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Oferta (w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie) powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2016 r. o godzinie 10.00 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu przetargu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego Renault Espace. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1900 zł, cena wywołania 1425 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy Referatu Egzekucji Administracyjnej w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Informacje również pod nr. tel.: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Oferty należy składać do 21.10.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2016 r. o godzinie 10.00 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu przetargu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 23/2016 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk.Dąbka 122 (część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o pow. 600 m2). Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.10.2016 r. do 31.10.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu marki: Renault Laguna nr rej. GA 39963, rok produkcji 2002 cena wywoławcza – 3400,00zł brutto, Oferty należy składać do 28.10.2016. do godz. 10.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia).
Pełny opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/inne/komunikaty lub Wydział Administracyjny, tel. 58 668 86 78.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łabędziej o powierzchni 4874 m2, oznaczonej jako działka nr 2345, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5139/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.10.2016 r. wywieszony został na okres 7.10.2016 r. do 28.10.2016 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
(ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników przy ul. Geskiego i Dantyszka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/geskiego
Termin składania ofert: 24.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB w ciągu ul. Spacerowej na odcinku od pos. nr 23 do skrzyżowania z ul. J. Heidricha w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/spacerowa.
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 11.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację drogi dla rowerów i chodnika ul. Morska w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/morska.
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację schodów na Kamiennej Górze w Gdyni
.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/kamiennagora
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację ul. Łużyckiej w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/luzycka
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę zespołu urządzeń turystycznych przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/unruga.
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 13.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza rozstrzygnięcie konkursu dot. Poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni.      
Na mocy Zarządzenia nr 5177/16/VII/P z 11 października 2016 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni w kwocie 17.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.           

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 9.12.2016 r. do 24.12.2016 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Płk.Dąbka/ul. Ledóchowskiego, ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska, ul. Kopernika/Cylkowskiego, pl. Górnośląski, ul. Rdestowa, ul. Nowowiczlińska/Obwodnica, ul. Widna/ul. Chwarznieńska, ul. Chwarznieńska, ul. Staniszewskiego, ul. Chwarznieńska/Wiczlińska, na prowadzenie handlu obwoźnego choinkami. Przetarg odbędzie się 4.11.2016 r. o godz. 13.00 sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Opel Vectra B 2.0i CD Kombi. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1300 zł, cena sprzedaży 450 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Pojazd można nabyć 24.10.2016 r. od godziny 9.00 do godziny 11.00 w pokoju nr 112 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży. Sprzedaż może zostać odwołana bez podania przyczyny.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni na zastępstwo do końca roku szkolnego 2016/2017 nauczyciela wychowania przedszkolnego z doświadczeniem pracy w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego. Kontakt: tel. 58 625 09 71 lub mailowy: sp39gdy@op.pl.

***

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 1/2 etatu. Praca w godzinach popołudniowych. Szczegóły w sekretariacie (ul. Chwaszczyńska 26 ) pod nr. tel. 58 629 12 69.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 20
zatrudni od listopada na 3/4 etatu pomoc kuchenną. Wymagania: wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w zawodzie. Dokumenty należy składać do 20.10.2016 r. w sekretariacie szkoły lub na adres: e.blankenburg@sp20gdynia.pl. Informacje pod nr. tel. 58 669 03 64.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Migdałowej-Bazyliowej A o pow. 1666 m2; ul. Migdałowej-Bazyliowej B o pow. 1520 m2; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m2; ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m2; ul. Rdestowej o pow. 4916 m2; ul. Przemyskiej 34 o pow. 27.536 m2; ul. Ks. Zawackiego 3A o pow. 601 m2; ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2; ul. Łopianowej o pow. 2324 m2; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m2 i ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2.841 m2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 07.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 25 listopada 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 listopada 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2; ul. Leszczynki 155 o pow. 690 m2; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2; ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2; ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2; ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2; ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2; ul. Łabędziej 11 o pow. 630 m2; ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2; ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m2; ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2; ul. Żeliwna 38A o pow. 652 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2.
    Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 7.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***


Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących Lasy Komunalne Miasta Gdyni

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Gdyni od dnia 17 października 2016 r. na okres 60 dni. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Biuro Ogrodnika Miasta, Al. Zwycięstwa 291A, w godz. 8.00-14.00. Wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie lub pocztą mailową: ogrodnik.miejski@gdynia.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia.