1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIV/589/16 z dnia 28 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
– od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego),
– od północnego-wschodu – wzdłuż ul. Krzemowej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego „Polifarbu”), a następnie wzdłuż terenów leśnych,
– od południowego-wschodu – wzdłuż terenów leśnych, z wyłączeniem obszaru objętego m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, a następnie wzdłuż granicy z Gminą Miasta Gdańska,
– od południowego-zachodu – wzdłuż granicy z Gminą Żukowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 28.11.2016 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia wraz z SIWZ dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert: 28.11.2016 r. do godz. 12.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 303 629,40 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Termin składania ofert: 10 listopada 2016 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną: remont i przebudowa pomieszczeń w budynku parterowej przybudówki oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku głównego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 20 października 2016 r. (nr 327761-2016). Wymagany termin realizacji: 20.12.2016 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U.2015.2164 z późniejszymi zmianami) oraz SIWZ
SIWZ dostępna jest na stronie szkoły: www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (al.Zwycięstwa 194) w zamkniętej kopercie do 4.11.2016 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 22 A) 4.11.2016 r. o godz. 10.30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przewiduje się wnoszenie wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto – 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%.
Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest: Magdalena Klóskowska (pon.- pt. w godz. 8.00-14.00).
***
Dyrekcja CKZiU nr 2
zatrudni nauczyciela przedmiotów teoretycznych w zawodzie złotnik-jubiler.
Informacji udziela sekretariat CKZiU nr2 pod nr tel. 58 622 26 24, 58 669 97 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 16/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Zamenhofa 4/5, Komandorska 9/7, Komandorska 16 kl.A/7, Świecka 4/49, Młyńska 17/105, Opata Hackiego 15 kl. E/14, Opata Hackiego 15 kl. B/1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.10.2016 r. do 9.11.2016 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego – działka nr 1381 o pow. 125 m2 obręb nr 0030 Wzgórze Świętego Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 20.10.2016r. do 9.11.2016r.
***
Dyrekcja CKZiU nr 2
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 5.225.000 euro w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2”. Termin składania ofert do 28.10.2016 r. do godz. 11.30 w sekretariacie CKZiU nr 2. SIWZ oraz dokumentacja remontowa jest na stronie BIP www.gdynia.pl. Szczegółowych informacji udziela kierownik administracyjny Jarosław Kłodziński (58 669 97 12 lub 601 658 812).
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Derdowskiego 5, oznaczonej jako dz. nr 2797, obręb Śródmieście - 0026, o pow. 3 m², przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz wywieszono na okres od 28.10.2016 r. do 18.11.2016 r.