1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 12 grudnia 2016 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.     W przetargu będzie można nabyć następującą nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Waszyngtona, oznaczoną jako działka nr 2780/1, obręb 26 – Śródmieście, o powierzchni 215 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00023800/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 375 000,00 zł + 23 % VAT. Wadium: 37 500,00 zł.
Minimalne postąpienie: 3 750,00 zł.
    Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 15.11.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje
dot. zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 403 na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 89 35, 58 668 85 16.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazów nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Mały Kack przy ul. Przemyskiej 20, oznaczonej jako działka nr 1217 o powierzchni 315 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00007618/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz  stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5287/16/VII/P z 8.11.2016 r., wywieszony został na okres od 10.11.2016 r. do 1.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 7 grudnia 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczoną jako działka 1843/1, obręb 10 – Chylonia, o pow. 225 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa wyznacza się do 8 grudnia 2016 r. do godz. 15.00.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 13 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w  Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 9.11.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 403 na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz pod nr. tel. 58 668 85 16 i 58 668 89 35.

***
Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego, od północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej, od wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej, od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.11.2016 r. do 16.12.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Podstawa: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwała Rady Miasta Gdyni nr IX/165/11 z 22 czerwca 2011 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1.12.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2016 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***
Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy i wschodu – wzdłuż: północnej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025, północnej i wschodniej granicy dz. nr 98 obręb Redłowo-0025, północnych granic dz. nr 111 obręb Redłowo-0025 i dz. nr 112 obręb Redłowo-0025 i dalej do linii rozgraniczającej al. Zwycięstwa i w kierunku południowym wzdłuż tej linii, od południa i zachodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Krośnieńskiej, w rejonie GPZ skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku północno-wschodnim, dalej biegnie równolegle, w odległości 0,7 m od zachodniej granicy dz. nr 82 obręb Redłowo-0025 i wzdłuż północnej granicy dz. nr 81 obręb Redłowo-0025 i zachodniej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.11.2016 r. do 16.12.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Podstawa: art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/437/16 z 30 marca 2016 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 7.12.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 239 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo (ul. Małokacka 3A) w okresie 1.01.2017 r.-31.08.2021 r.
Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2016 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w kancelarii przy ul. 10 Lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na kopercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni na powierzenie realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
Pełną treść ogłoszenie zamieszczono się w BIP Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Informacji udziela Barbara Strzelczyńska, Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 515, tel. 58 668 84 82.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nr nieruchomości położonej w Gdyni – 1/81 niewydzielona część działki nr 96 o powierzchni całkowitej 0.2074 ha, obręb nr 0021 Oksywie, położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat. Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej 11F – działka nr 3640 o pow.108 m2 obręb nr 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Dąbrowa przy ul. Skrzypowej 32, oznaczonej jako działka nr 1205 o powierzchni 869 m2 objętej KW nr GD1Y/00014062/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz  stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5288/16/VII/P z 8.11.2016 r., wywieszony został na okres od 10.11.2016 r. do 1.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.  
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu: aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu mieszkańców Gdyni. 
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wywieszony został wykaz nr 31/2016 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego – 1/81 niewydzielona część działki nr 96 o pow.całkowitej 0,2074ha obręb nr 0021 Oksywie, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat. Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017.
Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2016 r. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i to potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) lub przy ul. 10 Lutego 24. Decyduje data wpływu. Na składanym potwierdzeniu należy zaznaczyć, iż jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje na stronie: www.gdynia.pl, w BIP, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) oraz w systemie www.witkac.pl. Informacji udziela Olga Krzyżyńska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 242 – część działki nr 2119 o pow. 211 m2 obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres do 31 grudnia 2017 r. Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wywieszony został wykaz nr 30/2016 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul.Benisławskiego – 1/81 niewydzielona część działki nr 96 o pow. całkowitej 0,2074ha obręb nr 0021 Oksywie, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat. Wykaz wywieszono na okres od  10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 18/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Cylkowskiego 9 kl. E m. 3, ul. Szafranowa 12 kl. b m. 10, ul. 3 Maja 22-24 m. 27, ul. Widna 11 m. 7, ul. Widna 5 m. 42, ul. Zamenhofa 2 m. 54, ul. Widna 11 m. 31, ul. Świecka 2 m. 37, ul. Powstania Śląskiego 8 kl. A m. 12, ul. 3 Maja 27-31 m. 72, ul. Surmana 4 m. 2. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.11.2016 r. do 25.11.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Waszyngtona, oznaczonej jako działka gruntu nr 2780/1, obręb 26 (Śródmieście), o powierzchni 215 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00023800/3. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5295/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.11.2016 r. wywieszony został na okres od 10.11.2016 r. do 1.12.2016 r.

***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac na 0,75 etatu na zastępstwo. Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie (ul. Morska 79) do 28.11.2016 r. do godz.10.00. Więcej informacji pod tel. 58 621 68 91 lub na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8694_117562.html?podk=8690.

***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
zatrudni sprzątaczki w wymiarze 3/4 i 1/2 etatu.
Informacje można uzyskać w pok. nr 65 (ul. Chwaszczyńska 26) lub telefonicznie pod nr 58 629 12 69.