1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

Przed XXVI Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 23 listopada o godz. 12.00  w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w sali 105 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Gdyni.

Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury,
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów.
– zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gdyni.
– uchwalenia programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r.
– zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
– likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 3.
– zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
– wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości będącej własnością Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej przy ul. Dembińskiego.
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej przy ul. Powstania Styczniowego,
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
– skargi Pana AS na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
– skargi Pani JD na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– skargi Pana KW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
– nadania imienia Andrzeja Wajdy traktowi pieszemu przebiegającemu przez plac Grunwaldzki.