1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

Szkolnictwo zawodowe z rekordową dotacją

Ponad 50 milionów zł otrzymała Gdynia na realizację przedsięwzięcia, jakim jest „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy”.
Oficjalne ogłoszenie wyników w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się w środę 9 listopada. Gdynię reprezentował wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz, który podpisał umowę o dofinansowanie projektów.

W Regionalnych Programach Operacyjnych Województwa Pomorskiego 2014-2020 zostały zaplanowane duże środki na rozwój szkolnictwa zawodowego. Ich wysokość to ponad 25 mln euro w Europejskim Funduszu Społecznym oraz 51,5 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gdynia, która otrzymała największą dotację, wyprzedzając tym samym wszystkie powiaty regionu, otrzymała zielone światło do rozpoczęcia działań na rzecz rozwoju i przekształceń w szkolnictwie zawodowym. 

Działania Gdyni związane z dotacjami skupią się na dwóch projektach.

Przygotowany przez miasto projekt Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie, którego łączna wartość wynosi 58 105 724,88 zł, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 71,04% kosztów kwalifikowanych, tj. 41 150 352,71 zł
. Kwota ta stanowi niemal 20% środków w województwie pomorskim przeznaczonych na rozwój infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

W ramach programu powstaną nowe szkoły zawodowe, zaś istniejące obiekty zostaną wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa wind i dostosowaniu sanitariatów).
Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych (m.in. pracowni komputerowych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, konstrukcji i technologii budowy okrętów, ekonomiczno-rachunkowej, technologii gastronomicznej i wielu innych).
Powstaną również pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Projektem objęte zostaną następujące gdyńskie szkoły zawodowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
Drugi gdyński projekt pod nazwą Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj, którego wartość wynosi 12.139.611,00 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.925.649,90 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jego ramach 2500 uczniów z wymienionych szkół weźmie udział w dodatkowych stażach i wizytach studyjnych u pracodawców oraz kursach umożliwiających zdobycie certyfikatów i uprawnień branżowych.
Kadra nauczycielska otrzyma wsparcie w postaci dofinansowania studiów podyplomowych, kursów i szkoleń doskonalących, staży i warsztatów. 

Ponadto program zakłada współtworzenie i rozwój sieci współpracy oraz wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w Gdyni.