Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1257 (1057) 2016-11-25 - 2016-12-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5304/16/VII/R z 16.11.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni”.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 25 000,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2017 r. do 30.11.2018 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 8 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.
2. Ostatnia strona oferty w wersji papierowej – termin składania do 9 grudnia 2016 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy zarządzenia nr 5332/16/VII/R  z 16.11.2016 r.  ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy  Gdynia Chylonia w terminie 2.01.2017-31.08.2018.
Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą: do 100 000,00 zł w 2017r., do 66 400,00 zł za okres od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r.
Termin składania ofert ustala się na 12 grudnia 2016 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (ul. Wejherowska 65).  
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, wymagana dokumentacja, tryb składania ofert i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zps.net.pl.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja.” 
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia). Na realizację zadania Miasto Gdynia przeznaczyło 100.000,00 zł. Termin składania ofert: 16 grudnia 2016 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Centrum Aktywności Seniora www.cas.gdynia.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora.


***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu – przy ul. Wójta Radtkego stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5315/16/VII/P PMG z 16.11.2016r. na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na najwyższą stawkę czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych (plac targowy, hala łukowa) przy ul. Wójta Radtkego 36/40, część działek nr 948, 985, 988, 990 obręb 0026 Śródmieście, księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1 z przeznaczeniem na montaż i obsługę dwóch bankomatów i jednego wpłatomatu
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 17.11.2016 r. do 08.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz.Piłsudskiego 52/54), na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 32/2016 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 1100 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 21.11.2016 r. do 12.12.2016 r.
Podstawa prawna: art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn. zmianami).

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego znajdującej się na III piętrze przy pok. 342, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 12 Cisowa nr 1227 łącznego obszaru 2887 m2 i objęta  księgą wieczystą KW GD1Y/00037253/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5294/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.11.2016 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 16.11.2016 r. do 1.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 19/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Ujejskiego 32 kl. B m. 4, ul. Abrahama 80-86 kl. 86 m. 16.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 21.11.2016 r. do 12.12.2016 r.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań lekarskich pracowników szkoły w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).
Oferty należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 (ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia) lub dostarczyć osobiście w siedzibie zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku, pokój nr 1 do godz. 14.00, do 12 grudnia 2016 r. Kontakt: Anna Kiedrowska-Kowalewska, w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, tel. 58 625 04 01. Treść zapytania ofertowego na www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów żywnościowych, w częściach, do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 (ul. Godebskiego 8) o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) z późniejszymi zmianami.
Oferty należy złożyć do 14 grudnia 2016 r. do godz.14.00 w siedzibie zamawiającego (pokój nr 1 – sekretariat). Kontakt w kwestiach formalnych – Anna Kiedrowska-Kowalewska, w kwestiach przedmiotu zamówienia – Ada Pilewska-Grabowska, tel. 58 625 04 01, w dni powszednie w godz. 9.00-14.00. Treść ogłoszenia na www.sp33gdynia.strefa.plhttp://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.

***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
zatrudni nauczyciela przedmiotów teoretycznych w zawodach złotnik-jubiler i tapicer. Informacji udziela sekretariat CKZiU nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) pod nr. tel. 58 622 26 24 i 58 669 97 33.

***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP do 1KV, ew. zaświadczenie umożliwiające pracę na wysokości powyżej 3 m. Dokumenty należy składać do 9.12.2016 r. w sekretariacie (ul. Morska 79). Więcej informacji pod tel. 58 621 68 91.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie wspierania zadań dotyczących działań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w Gdyni w latach 2017-2019.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2019 r. Przewidywana kwota dotacji wyniesie łącznie 520.000 zł.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 9 grudnia 2016 r. do godz. 16.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane po prawidłowym złożeniu oferty) wraz
z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii  Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24  do 12 grudnia do godziny 16.00. Na kopercie zawierającej Potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej –  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Konkurs na operatora programu Pomorskie Miasteczko Zawodów”. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 20 grudnia 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: BIP, na stronie miejskiego portalu internetowego, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.


ikona