1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczonego na najwyższą stawkę czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych (plac targowy, hala łukowa) przy ul. Wójta Radtkego 36/40, część działek nr 948, 985, 988, 990 obręb 0026 Śródmieście, księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1 z przeznaczeniem na montaż i obsługę dwóch bankomatów i jednego wpłatomatu.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 17.11.2016 r. do 08.12.2016 r.
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali 105 A pierwsze piętro Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium w kwocie 2000,00 zł płatne do 12 grudnia 2016 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 12 grudnia 2016 r. do 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka. J. Piłsudskiego 52/54 sala Mieszkańców Kasa C.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu przeznaczonego na montaż i obsługę dwóch bankomatów i jednego wpłatomatu znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV pietrze obok pokoju 428, na tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni na stronie www.investgdynia.pl. oraz w Referacie Administrowania Gruntami pok. nr 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz jego warunków można uzyskać pod nr. tel. 58 668 85 33 i 668 85 11.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej al. Jana Pawła II (część działki nr 3018, obręb 26 Śródmieście o pow. 858 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1czerwca do 28 września w latach 2017, 2018, 2019 w drodze przetargu oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i warunków przetargu (załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5353/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.11.2016 r.) z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie w strefach A, B, C działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne).
Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem.
Urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych (plac zabaw) – zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny.
Wykaz wywieszono na okres od 25.11.2016 r. do 16.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 16.12.2016 r. do 24.12.2016 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego, Plac Górnośląski, ul. Widna/ul. Chwarznieńska, ul. Staniszewskiego, ul. Chwarznieńska/ul. Wiczlińska na prowadzenie handlu obwoźnego choinkami.
Przetarg odbędzie się 15.12.2016 r. o godz.13.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.

***
Dyrektor Centrum Aktywności Seniora
(ul. 3 Maja 27-31, tel. 58 661 55 38)
poszukuje kandydata na wolne stanowisko: Specjalista – Animator Klubu Seniora.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Centrum Aktywności Seniora.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pok. 430 wykazu nieruchomości o łącznej pow. 93 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków, oznaczonej w obrębie 0009 Babie Doły jako część dz. nr 127 oraz część dz. nr 120, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest KW GD1Y/00025658/6 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5331/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 23.11.2016 r. do 14.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 20/2016 lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 9 m. 21 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

***
Zespół Szkół nr 15
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu.
CV i list motywacyjny należy składać u kierownika administracyjnego (ul. Jowisza 60) lub przesyłać na e-mail: zs15gdynia@gmail.com. Szczegóły pod nr. tel. 507 203 102.

***

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy Zarządzenia Nr 5364/16/VII/P z dnia 29 listopada 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku.

W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2017 r., a 30.06.2017 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.100.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.

Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 22 grudnia 2016 r. do godziny 15.oo. Natomiast Potwierdzenie złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 23 grudnia br. do godziny 15:oo. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 lutego 2017 r.