1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem boksów garażowych posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni: 1. ul. 3 Maja 22-24 boks nr 3, pow. 24,70 m², działka nr 1380, obręb 26, KW GD1Y/00087326/2. Wywoławczy czynsz najmu 246,00 zł + 23 % VAT, wadium 610,00 zł; 2. ul. 3 Maja 27-31 boks nr 4, pow. 13,72 m², działce nr 1681, obręb 26, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 137,00 zł + 23 % VAT, wadium 340,00 zł; 3. ul. Batalionów Chłopskich 18-22 boks nr 3, pow. 16,10 m², położony na działce nr 1636, obręb 30, KW GD1Y/00038884/3. Wywoławczy czynsz najmu 134,00 zł + 23 % VAT, wadium 330,00 zł; 4. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 4A, pow. 12,00 m², położony na działce nr 542, 541, 495, obręb 30, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 100,00 zł + 23 % VAT, wadium 250,00 zł; 5. ul. Kopernika boks nr 66, pow. 16,80 m², położony na działce nr 1711, obręb 30, KW GD1Y/00053717/3. Wywoławczy czynsz najmu 140,00 zł + 23 % VAT, wadium 350,00 zł; 6. Świętojańska 139 boks nr 3, pow. 21,44 m², położony na działce 470, obręb 30, KW GD1Y/00055594/8. Wywoławczy czynsz najmu 214 zł + 23 % VAT, wadium 530 zł; 7. ul. Traugutta 9 boks nr 2, pow. 15,80 m², położony na działce 2361, obręb 26, KW GD1Y/00006161/6. Wywoławczy czynsz najmu 157 zł + 23 % VAT, wadium 390 zł; 8. ul. Chwarznieńska 91 boks nr 56, pow. 16,60 m², położony na działce 2929, obręb 11, KW GD1Y/00052543/5. Wywoławczy czynsz najmu 83,00 zł + 23 % VAT, wadium 210 zł; 9. ul. Szczecińska 28-30 boks nr 1, pow. 15,90 m², położony na działce 159, obręb 13, KW GD1Y/00089519/6. Wywoławczy czynsz najmu 133,00 zł + 23 % VAT, wadium 330 zł; 10. ul. Śląska 51 boks nr 2, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9. Wywoławczy czynsz najmu 170,00 zł + 23 % VAT, wadium 420,00 zł; 11. ul. Śląska 51 boks nr 51, pow. 17,10 m², położony na działce nr 1538, obręb 13, KW GD1Y/00052100/8. Wywoławczy czynsz najmu 170,00 zł + 23 % VAT, wadium 420,00 zł; 12. ul. Śląska 51 boks nr 67, pow. 17,30 m², położony na działce nr 1540, obręb 13, KW GD1Y/00052101/5. Wywoławczy czynsz najmu 172,00 zł + 23 % VAT, wadium 430,00 zł; 13. ul. Śląska 51 boks nr 167, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1566, obręb 13, KW GD1Y/00027960/0. Wywoławczy czynsz najmu 170,00 zł + 23 % VAT, wadium 420,00 zł; 14. ul. Warszawska 1-3 boks nr 4, pow. 14,36 m², położony na działce nr 462, obręb 13, KW GD1Y/00020262/8. Wywoławczy czynsz najmu 143,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł. Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne w terminie do 16 stycznia 2017 r. w kasie Urzędu Miasta (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Szczegóły pod nr. tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXVI/630/16 z dnia 23 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, od wschodu – wzdłuż ul. Władysława IV, od południa – wzdłuż terenu Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej), od zachodu – wzdłuż al. 17 Grudnia (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 2 stycznia 2017 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5364/16/VII/P z dnia 29 listopada 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku.

W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane pomiędzy 15.02.2017 r. a 30.06.2017 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.100.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl do 22 grudnia 2016 r. do godz. 15.00. Natomiast potwierdzenie złożenia oferty  wraz z obowiązującymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9) w terminie do 23 grudnia br. do godz. 15.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 lutego 2017 r.


***
Zespół Szkół nr 10
zatrudni pracownika obsługi (mężczyznę) w pełnym wymiarze. Praca zmianowa (sprzątanie pływalni). CV należy złożyć w sekretariacie  (ul. Staffa 10) lub mailowo na adres basenkarwiny@wp.pl.

***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 6
zatrudni nauczyciela matematyki.
Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać w sekretariacie (Gdynia, ul. Wrocławska 52) lub przesłać mailowo na adres: szkola11@o2.pl. Kontakt tel. 58 664 69 05.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie UM Gdyni (al. Marsz.Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. nr 424 wywieszono wykazy nieruchomości:
1) przy ul. Chwaszczyńskiej
– część dz. nr 894 o pow. 148 m2 obręb nr 0027 Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2) położonej w Gdyni  – część dz. nr 687 o pow. 7 m2 obręb nr 0027 Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykazy wywieszono na okres od 5.12.2016 r. do 25.12.2016 r.

***
ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT (ul. W. Radtkego 36/38/40) przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 9.12.2016 r. do 29.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni – działka nr 1990 o pow.176 m2 obręb nr 0018 Leszczynki, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 1.12.2016 r. do 21.12.2016 r.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni konserwatora na 1/2 etatu.
CV należy złożyć w sekretariacie (ul. Starodworcowa 36). Pierwszeństwo mają osoby z uprawnieniami elektryka. Szczegóły pod nr. tel. 58 629 39 30.