1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Dla instruktorów jazdy

Przypominamy wszystkim instruktorom nauki jazdy, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.Dz. U. z 2016 r., poz.627 z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.
Nieprzedłożenie do 7 stycznia 2017 r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2016 w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

ikona