1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 16.01.2017 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 lutego 2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
    W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Mitry 7A o pow. 1 767 m2, ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43 942 m2, ul. Łabędziej o pow. 4 874 m2, ul. Dworcowej 11 o pow. 694 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m2 i al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5 485 m2.
    Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 16.12.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu.
Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLIV/921/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północnego-wschodu – wzdłuż ulicy Płk. S. Dąbka, od południa – wzdłuż ulicy Bosmańskiej, od zachodu – wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. Dąbka 207, dalej przez teren parkowy do ulicy Białowieskiej, wzdłuż ulicy Białowieskiej, granicą zabudowy przy ulicy Robotniczej, następnie wzdłuż ulic: Krawieckiej, Stolarskiej i Benisławskiego, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.12.2016 r. do 24.01.2017 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 11.01.2017 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 7.02.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie zarządzenia Nr 5474/16/VII/O z dnia 13.12.2016r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na wsparcie realizacji zadań:
1)     Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 22 500,00 zł,
2)     Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 85 000,00 zł,
3)     Warto być – program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 17 000,00 zł,
4)     Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł,
5)     Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 27 500,00 zł,
6)     Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek w rodzinie” – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 15 000,00 zł,
7)     Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM) – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 15 000,00 zł,
8)     Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł,
9)     Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznego (Akademia Walki z Rakiem)  – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 135 000,00 zł,
10)     Profilaktyka raka jądra – przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 37 000,00 zł
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w: BIP, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24. Oferty w systemie www.witkac.pl należy składać do 9 stycznia 2017 roku, a wymagane dokumenty w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej UM Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24 do 11 stycznia 2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego Renault Laguna. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa: 1300 zł, cena wywołania 650 zł. Szczegółowe informacje wywieszono na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Oferty należy składać do 5.01.2017 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Oferta (w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie) powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2017 r. o godz. 10.00 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu przetargu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości położonych przy al. Jana Pawła II, Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej, al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.04.2017 roku do 31.03.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w drodze dwuetapowego przetargu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5465/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.12.2016 roku. Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.12.2016 roku do 10.01.2017 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się  obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5456/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2016 roku - nieruchomości położonej przy ul. Norwida 15B, 17 o pow. 21 m²,  obejmującej część działki nr 1139 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 15.12.2016 r. do 5.01.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Renault Espace. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa: 1900 zł, cena sprzedaży 650 zł. Szczegółowe informacje wywieszono na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Pojazd można nabyć 4.01.2017r. w godz. od 9.00-11.00 w pokoju nr 112 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży. Sprzedaż może zostać odwołana bez podania przyczyny.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Mercedes A 170 CDI. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa: 1500 zł, cena sprzedaży 520 zł. Szczegółowe informacje wywieszono na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny. Pojazd można nabyć 5.01.2017 r. w godz. 9.00-11.00 w pokoju nr 112 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży. Sprzedaż może zostać odwołana bez podania przyczyny.
***
Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3507, 3536, (3539*), 3257, 3518, 3508, (3256*), (3247*), (3246*), (3517*), 3024, (3509*), (3194*), (3193*), 2995, (3124*), 3116, (3118*), 3115, 3117, 3114, (3025*), 2993, 2994, 2991, 2990, 2992 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino
*  działki objęte projektem podziału
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 423 (tel. 58 66 88 424 ) w poniedziałki w godz. 13.00-16.00 i środy w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Laboratorium Innowacji Społecznych
poszukuje osoby na stanowisko księgowej/ego.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo).
Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektu, ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych dot. realizowanego projektu, przygotowywanie danych do rozliczeń oraz sporządzanie raportów finansowych, przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizowanego projektu, współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz, sprawozdań i ocen.
Wykształcenie: wyższe, księgowe lub pokrewne. 
Dokumenty należy przesyłać lub składać do 13 stycznia 2017 r. na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem: „rekrutacja na stanowisko: księgowy”.
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8573_.html.