1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w godz. 8.00-24.00 nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych): przy al. Jana Pawła II (dz. nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt. 1)), przy al. Jana Pawła II(dz. nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt. 2)), przy al. Marsz. Piłsudskiego (dz. nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), KW GD1Y/00024375/1, o pow. 12 m² (pkt. 3)), przy al. Marsz. Piłsudskiego (dz. nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), KW GD1Y/00024375/1, o pow. 12 m² (pkt. 4)), przy ul. Ejsmonda (dz. nr 1814 obręb 25 (Redłowo), KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt. 5)), przy ul. Ejsmonda (dz. nr1814 obręb 25 (Redłowo), KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt. 6)), przy ul. Śląskiej (dz. nr 35 obręb 30 (Wzgórze Św.Maksymiliana), KW GD1Y/00010664/3, o pow. 12 m² (pkt. 7)), przy ul. Orłowskiej (dz. nr 2366 obręb 22 (Orłowo), KW GD1Y00027462/9, o pow. 12 m² (pkt. 8)), przy ul. Orłowskiej (dz. nr 2366 obręb 22 (Orłowo), KW GD1Y/00027462/9, o pow. 12 m² (pkt. 9)), przy ul. Orłowskiej/Promenada Królowej Marysieńki (dz. nr 2462 obręb 22 (Orłowo), KW GD1Y/00024681/9, o pow. 12 m² (pkt.10)), przy al. Zwycięstwa (dz. nr 3401 obręb 22 (Orłowo), KW GD1Y/00024354/8, o pow. 12 m² (pkt.11) i przy al. Zwycięstwa (dz. nr 3401 obręb 22 (Orłowo), KW GD1Y/00024354/8, o pow.12 m² (pkt.12)).
Część jawna przetargu odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium (za każdy punkt) w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 27 lutego 2017 r.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 28 lutego 2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i pod numerem telefonu 58 668 81 49 oraz na stronie www.investgdynia.pl.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni do końca roku szkolnego 2016/2017 asystenta nauczyciela do klasy trzeciej w wymiarze 20 godzin tygodniowo (1/2 etatu). Wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Kontakt  tel. 58 625 09 71  lub mailowy: sp39gdy@op.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej 1B, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 845 i 847 obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 1444 m2, objętej księgą wieczystą nr KW GD1Y/00029521/5.
Wykaz  stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5564/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.01.2017 roku,  wywieszony na okres 21 dni, od 4.01.2017 r. do 24.01.2017 r.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni osobę na stanowisko pomocy kuchennej w wymiarze 0,75 etatu. Wymagania: wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w zawodzie, dobra organizacja pracy. Dokumenty należy składać do 25 stycznia w sekretariacie lub na adres e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 5509/16/VII/M z 20 grudnia 2016 roku przyznał dotację na realizację zadania dotyczącą wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w Gdyni w latach 2017-2019 w kwocie 520 000 zł brutto Fundacji Gospodarczej z Gdyni.

***

ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 13.01.2017 r. do 2.02.2017 r.

***

Centrum Nauki Experyment
poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia na www.experyment.gdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5543/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na rok 2017 na realizację zadań z zakresu poprawy sprawności osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w kwocie 165.000 zł następującym organizacjom: 
Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” – Poprawa sprawności psychicznej i fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców Gdyni – 20.000 zł.
Fundacja „Sport na Zdrowie” – Poprawa sprawności metodą Halliwicka – 20.000 zł.
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich  – Koherencja – jako czynnik dla zachowania zdrowia – 30.000 zł.
Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” – Poprawa sprawności poprzez systematyczną rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 20.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON – Poprawa sprawności osób niepełnosprawnych – 20.000 zł.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin – Wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona – kompleksowa rehabilitacja – 20.000 zł.
Fundacja „Słoneczna Jesień” – Flamenco – 5.000 zł.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku – Aktywni kontra mukowiscydoza – 30.000 zł.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5541/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu mieszkańców Gdyni na rok 2017 w kwocie 170.000 zł brutto następującym organizacjom:  
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON –     Integracja osób niepełnosprawnych – 5.000.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami” – OCZKO dla ciała i dla ducha – 15.000.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – Klucze do samodzielności – 15.000.
Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” – English for Us 2017 – 10.000.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni – Poprawa sposobu i warunków świadczenia usług poligraficznych w punkcie ksero – 14.000.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym      „Żyć razem” – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi – 40.000.
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – XX lat razem i jeszcze więcej – 10.000.
ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – Klub Działań Różnych – 30.000.
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Aktywizacja osób niepełnosprawnych – 4.000.
Centrum Współpracy Młodzieży     – REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu – 27.000.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5544/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni dotacje następującym organizacjom: 
Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży     – Żeglarstwo sportem dla osób niepełnosprawnych 2017 – 10.000
Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych Start-Gdynia – Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych – 10.000.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5542/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2017 następującym organizacjom:
Związek Inwalidów Wojennych RP – Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia – 13.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON – Wiemy jak – 6.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – Nowe więzi – 11.000 zł.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5498/16/VII/R z 20 grudnia 2016 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającą na zorganizowaniu pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Gdynia Chylonia z terminem realizacji od 2.01.2017 r. do 31.08.2018 r.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: 1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa (ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia) na dofinansowanie zadania: Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Alternative”  Liczba punktów:  78,40; 1. miejsce w rankingu. Kwota przyznana na realizację zadania w 2017 r. 100 000,00 zł, w 2018 r. 66 400,00 zł.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Promiennej, stanowiącej część dz. nr 183 obręb Witomino-Leśniczówka, o pow. 221 m², przeznaczonej do wydzierżawienia ma okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 5563/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.01.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.01.2017 r. do 25.01.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 KPA ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3236/1 – powstała z podziału dz.  3236, 3259, 3260, 3261/1 – powstała z podziału dz.  3261, 3273/1 – powstała z podziału dz.  3273, 3274/1 – powstała z podziału dz.  3274, 3278/1 – powstała z podziału dz.  3278, 3293/1 – powstała z podziału dz.  3293, 3300, 3301/1 – powstała z podziału dz.  3301, 3302/1 – powstała z podziału dz.  3302, 3317/1 – powstała w wyniku podziału dz.  3317, 3332/1 – powstała z podziału dz.  3332, 3333, 3340/1 – powstała z podziału dz.  3340, 3340/2 – powstała z podziału dz.  3340, 3341, 3342/1 – powstała z podziału dz.  3342, 3342/2 – powstała z podziału dz.  3342, 3343/1 – powstała z podziału dz.  3343, 3350, 3357, 3358, 3359, 3363, 3369, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/2 – powstała z podziału dz.  3378, 3379, 3398/1 – powstała z podziału dz.  3398, 3399/1 – powstała z podziału dz.  3399, 3505, 3506, 3567, 3568, 3571, 3572/1 – powstała z podziału dz.  3572, 3831, 3845, 4257, 4258, 4259, 4260, 4266, 4268/1 – powstała z podziału dz.  4268, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino. Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych: 3234, 3235, 3236/2 – powstała z podziału dz.  3236, 3258, 3259, 3274/2 – powstała z podziału dz.  3274, 3278/2 – powstała z podziału dz.  3278, 3293/2 – powstała z podziału dz.  3293, 3301/2 – powstała z podziału dz.  3301, 3302/2 – powstała z podziału dz.  3302, 3317/2 – powstała z podziału dz.  3317, 3332/2 – powstała z podziału dz.  3332, 3333, 3334, 3340/3 – powstała z podziału dz.  3340, 3342/3 – powstała z podziału dz.  3342, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3378/1 – powstała z podziału dz.  3378, 3398/2 – powstała z podziału dz.  3398, 3399/2 – powstała z podziału dz.  3399, 3401, 3402/2, 3429, 3431, 3432, 3454, 3455, 3506, 3507, 3508, 3561, 3567, 3568, 3569, 3572/2 – powstała z podziału dz.  3572, 3573, 3820, 3821, 3823, 3827, 3828, 3830, 3831, 3845, 4257, 4260, 4261, 4264, 4265, 4267, 4268/2 – powstała z podziału dz.  4268, 4270, 4271, 4276, 4649, 4650, 4655 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), w Wydz. Architektoniczno-Budowlanym w pok. 418 (tel. 58 66 88 407) w poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środę w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5540/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni w kwocie 180.000 zł brutto Fundacji wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”.   

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 1/2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Wójta Radtkego 30/29, ul. Gen. Maczka 6/10, ul. Wójta Radtkego 28/31, ul. Kopernika 7/3, ul. Morska 210/17, ul. Warszawska 18A/2, ul. Legionów 17B/9, ul. Kampinoska 2/13, ul. Kartuska 24/58.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.01.2017 r. do 25.01.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni. 

Termin składania ofert ustala się do 27 stycznia 2017 r. poprzez system www.witkac.pl   
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.  

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5539/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. nie przyznał dotacji na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Konkurs ogłoszono ponownie.  

***

Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/437/16 z 30 marca 2016 r., uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/376/16 z 9 marca 2016 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIV/506/12 z 31 października 2012 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego plany:

1) zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej (wyłożenie ponowne), obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy i wschodu – wzdłuż: północnej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025, północnej i wschodniej granicy dz. nr 98 obręb Redłowo-0025, północnych granic dz. nr 111 obręb Redłowo-0025 i dz. nr 112 obręb Redłowo-0025 i dalej do linii rozgraniczającej al. Zwycięstwa i w kierunku południowym wzdłuż tej linii, od południa i zachodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Krośnieńskiej, w rejonie GPZ skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku północno-wschodnim, dalej biegnie równolegle, w odległości 0,7 m od zachodniej granicy dz. nr 82 obręb Redłowo-0025 i wzdłuż północnej granicy dz. nr 81 obręb Redłowo-0025 i zachodniej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025;
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni symbolem 074 ZPL (obszar dawnych „łazienek”);
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od wschodu – wzdłuż ul. Portowej, ul. T. Wendy, następnie wzdłuż projektowanej ulicy biegnącej w kierunku projektowanej ulicy Nowej Węglowej, od północy – wzdłuż projektowanej ul. Nowej Węglowej, od zachodu – wzdłuż terenów kolejowych, od południa – wzdłuż ul. Dworcowej, pl. Konstytucji i ul. Jana z Kolna;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach 21.01.2017 r.-10.02.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30) w dniach:
– 30.01.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej;
– 1.02.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
–  2.02.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy można wnieść uwagi do ustaleń przyjętych w projektach planów miejscowych. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2017 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o przyjęciu Prognoz oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz uzasadnieniem (informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa).

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej 10C, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 820 obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 634 m2, objętej księgą wieczystą nr KW GD1Y/00065801/6.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5565/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.01.2017 roku wywieszono na okres 21 dni, od 04.01.2017 r. do 24.01.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni”.
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 5514/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 27 grudnia 2016 r. z zakresu zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności,  ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk.
Dotacja przyznana na realizację zadania w okresie 1.01.2017-30.11.2018 r.: 47 830,00 PLN.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 3 marca 2017 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 27 lutego 2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Migdałowej-Bazyliowej A o pow. 1 666 m2, ul. Migdałowej-Bazyliowej B o pow. 1 520 m2, ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m2, ul. Morskiej 116 B  o pow. 8 719 m2, ul. Rdestowej o pow. 4 916 m2, ul. Przemyskiej 34 o pow. 27536 m2, ul. Ks. Zawackiego 3A o pow. 601 m2, ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2, ul. Woj. Wachowiaka 6 o pow. 524 m2 i ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2841 m2.
 Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zielen.
Termin składania ofert: 31.01.2017 r. godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 21/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Pogodna 4/36, ul. Śląska 74/25, ul. Steyera 1A/15, ul. Szafranowa 12 B/9, ul. Bp. Dominika 33A/10, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15/47, ul. Abrahama 48 kl. A/24, ul. Sandomierska 1kl. B/11, ul. Świętojańska 89/12, ul. Widna 7/17, ul. Śląska 51/71, ul. Gniewska 24/28, ul. 3 Maja 22-24/34.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27.12.2016 r. do 17.01.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu marki Skoda Octavia (nr rej. GA 64640, rok produkcji 2004).
Cena wywoławcza – 7100,00 zł brutto. Oferty należy składać do 20.01.2017 r. do godz. 10.00  w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia).
Pełny opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/inne/komunikaty lub w Wydziale Administracyjnym (tel. 58 668 86 78).

***

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXVII/658/16 z 21 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Abrahama, Kilińskiego i Traugutta, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. J. Kilińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta, od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV.
Wnioski zainteresowanych należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) do 6.02.2017 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.