1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 16.11.2016r. Prezydenta Miasta Gdyni jako zarządcy dróg została wydana 23.01.2017 r. decyzja nr RAAI.6740.284.2016.AW–638/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr.: 1590, 1589, 1413, 1729, 1811, 1412*, 1447, 1480, 1487, 1531, 1479, 1483, 1484*, 55*, 1905, 1930, 1904, 1870, 1891, 1884, 1871, 1933, 1931, 1932, 1924, 1907, 1877, 1875 (Obręb Pustki Cisowskie 0024; * - działka objęta projektem podziału).
 Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 321 (tel. 58 66 88 408) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

***

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni jako Zarządcy dróg, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni” na działkach o nr.: 328, 499, 508, 509, 516, 517, 518*, 519*, 520*, 521*, 522, 523, 524*, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528/1, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535*, 707*, 709, 710, 711, 712, 714, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 736, 2026, 2027, 2028, 2029, 2033, 2066, 2097 (obręb Chylonia 0010) (* - działka objęta projektem podziału). Wykaz działek objętych podziałem:  518* (518/1, 581/2),  519* (519/1, 519/2),  520* (520/1, 520/2),  521* (521/1, 521/2),  524* ( 524/3, 524/4) ( * (w nawiasie podano numery działek po podziale)).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 321 ( tel. 58 66 88 408 ) tj. pon. w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.0 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do zarządzeń:
1. nr 5607/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2017 r. – nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV o pow. 1 m2, obejmującej część działki nr 239 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat.
2. nr 5623/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2017 r. – nieruchomości położonej przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 o pow. 122 m2, obejmującej część działki nr 1156 obręb 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3. nr 5624/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2017 r. – nieruchomości położonej przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 o pow. 246 m2, obejmującej część działki nr 1156 obręb 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni tj. od 19.01.2017 r. do 8.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IX/165/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego, od północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej, od wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej, od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 4-24.02.2017 r., pon.-pt. w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) w pon.-pt. w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 8.02.2017 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5626/17/VII/R z 17 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na realizację zadań w ramach programu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja” na rok 2017 w kwocie 100.000 zł następującym organizacjom:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni – nazwa zadania: Gimnastyka rekreacyjna; kwota dotacji: 10.000,00 zł.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni – nazwa zadania: Wycieczki dla seniorów; kwota dotacji: 10.000,00
3. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa – nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch; kwota dotacji: 4.050,00 zł.
4. Fundacja „Fly” – nazwa zadania: Poznajemy małe ojczyzny województwa pomorskiego; kwota dotacji 7.800,00 zł.
5. Fundacja „Fly” – nazwa zadania: Aktywność dla zdrowia; kwota dotacji: 9.112,00 zł.
6. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” – nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+;
7. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” – nazwa zadania: Trzymam rytm – trzymam formę. Zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów 55+; kwota dotacji: 3.500,00 zł.
8. Fundacja Adaptacja M&K –nazwa zadania: Aktywizacja mieszkańców Gdyni – Cisowej oraz pobliskich dzielnic w wieku 55+; kwota dotacji 3.800,00 zł.
9. Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego – nazwa zadania: Senior na fali 2; kwota dotacji: 10.000,00.
10. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Pilates skuteczna gimnastyka dla wszystkich; kwota dotacji: 5.680,00 zł.
11. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Zajęcia z Aqua fitness dla gdynianek 55+; kwota dotacji: 5.178,00 zł.
12. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Bowling seniorzy na tor; kwota dotacji 2.400,00 zł.
13. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Zapraszamy na wycieczkę; kwota dotacji: 3.000,00 zł.
14. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Marynarki Wojennej Przy Klubie Marynarki Wojennej – nazwa zadania: Turystyka kajakowa dla seniorów; kwota dotacji: 2.485,00 zł.
15. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia – nazwa zadania: Zdrowy kręgosłup – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców miasta Gdynia w wieku powyżej 55 roku życia; kwota dotacji: 9.400,00 zł.
16. Fundacja Zmiany – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 2.595,00 zł
17. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 7.500,00.

***

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
zatrudni nauczyciela wspomagającego. Niezbędne kwalifikacje: ukończona pedagogika specjalna i socjoterapia.
Dokumenty (potwierdzające kwalifikacje + CV) należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26). Bliższe informacje pod nr. tel. 58 629 12 69.

***

Szkoła Podstawowa nr 26
zatrudni na czas określony pomoc nauczyciela w pełnym wymiarze godzin – stanowisko niepedagogiczne.
Kontakt telefoniczny: tel. 58 620 66 64 lub osobisty w sekretariacie szkoły  (ul. Tatrzańska 40) do 31 stycznia 2017 r.

***

Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
zatrudni pracownika obsługi na 3/4 etatu sprzątania. CV należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Żeromskiego 31). Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 620 81 17 wew. 6.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 
zatrudni do końca roku szkolnego 2016/2017 asystenta nauczyciela do klasy trzeciej w wymiarze 20 godzin. Kontakt: telefon: 586250971,  e-mail: sp39gdy@op.pl.

***

Gimnazjum nr 4
w związku z planowanym przekształceniem w szkołę podstawową nawiąże współpracę z nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego. CV oraz koncepcję pracy należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@gimnazjum4.eu do 28.02.2017.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. J.Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jaskółczej, oznaczonej jako działka gruntu nr 1039/1, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o powierzchni 107 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00017303/4. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5582/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.01.2017 r. wywieszony został na okres od 13.01.2017 r. do 3.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Renault Laguna. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1300 zł, cena sprzedaży 450 zł. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Informacje pod nr. tel. 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny po uprzednim umówieniu. Pojazd można nabyć 31.01.2017 r. w godz. 9.00-11.00 w pok. nr 112 w UM Gdyni (ul. 10 Lutego 24). Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży. Sprzedaż może zostać odwołana bez podania przyczyny.

***

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 3/2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Śląska 51 m. 105, ul. 3 Maja 22-24 m. 38, ul. Wiejska 3 m. 8. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 23.01.2017 r. do 13.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 2/2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Dąbrowskiego 20 m. 1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 11.01.2017 r. do 1.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jaskółczej, oznaczonej jako dz. gruntu nr 1039/1, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o pow. 107 m2, zapisanej w KW nr GD1Y/00017303/4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz (załącznik do zarządzenia nr 5582/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.01.2017 r.) wywieszony został na okres od 13.01.2017 r. do 3.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Spółdzielczej o pow. 5025 m² (część działki nr 3226 obręb 0022 Orłowo)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na cele rolnicze – uprawy roślin miododajnych, prowadzenie pasieki i obsadzenie omawianego rejonu drzewami różnego gatunku (załącznik do zarządzenia nr 5606/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.01.2017r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2017 r. do 14.02.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2017, przy kwocie na granty 375 000 zł, przyznał dotacje na realizację 20 zadań, realizowanych przez 14 organizacji:

1. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe -
20 000 zł
84,2 pkt
2. Fundacja Klinika Kultury - Pociąg do Miasta 2017 - Letni Festiwal Teatru Gdynia Główna - 65 000 zł
83,7 pkt
3. Fundacja Klinika Kultury - Akcja/Edukacja - edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna - 31 000 zł
81,8 pkt
4. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Bajka w Centrum -
20 000 zł
80,5 pkt
5. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy -
20 000 zł
80,2 pkt
6. Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji - Korzenie kultury - baśnie i mity - 11 650 zł
79,3 pkt
7. Fundacja Machina Fotografika - Miejskie Lekcje Fotograficzne -
25 000 zł
79 pkt
8. Fundacja Okonakino - Klimat na zmiany -
12 000 zł
77 pkt
9. Stowarzyszenie Traffic Design - Mapa sentymentalna Grabówka -
13 000 zł
75,3 pkt
10. Fundacja Polihymnia - Muzyka XXL -
18 503 zł
74,5
11. Fundacja Vademecum - Dzieci piszą 3 -
4 000 zł
73,8 pkt
12. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa - Klub Muzyczny Alternative -
14 000 zł
73,2 pkt
13. Fundacja Vademecum - Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane -
20 000 zł
68,2 pkt
14. Fundacja Blues Club - Jam session bluesowe oraz jazzowe -
20 000 zł
67,3 pkt
15. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - Dni krytyki filmowej -
24 300 zł
67,2 pkt
16. Towarzystwo Miłośników Gdyni - Działania społeczno-kulturalne „Rozwijajmy swoje pasje" - 4 000 zł
65,3 pkt
17. Fundacja Pura - Festiwal Open House Gdynia - III edycja -
17 547 zł
64,2 pkt
18. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - Filmowa Majówka w Dzielnicach -
16 500 zł
61,2 pkt
19. Towarzystwo Miłośników Gdyni - Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 -
8 500 zł
60,7 pkt
20. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic -
10 000 zł
57,5 pkt

 


ikona