1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na rok 2017

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Gdyni w roku 2017

(na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/609/16 z dnia 26 października 2016 r.):

1. Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od m2 powierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Treść całej uchwały znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://www.gdynia.pl/g2/2016_11/114169_fileot.pdf

 

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Gdyni w roku 2017

(na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/608/16 z dnia 26 października 2016 r.):

1. Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

– rok produkcji od 1996 r. – 612,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 804,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

– rok produkcji od 1996 r. – 732,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 912,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

– rok produkcji od 1996 r. – 1 152,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 1 512,00 zł

2. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

– rok produkcji od 1996 r. – 2 784,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 2 904,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– rok produkcji od 1996 r. – 1 476,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 1 848,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie

– rok produkcji od 1996 r. – 2 004,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 2 328,00 zł

b) powyżej 36 ton

– rok produkcji od 1996 r. – 2 496,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie – 3 012,00 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 612,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:

– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1 056,00 zł

– z pozostałym zawieszeniem – 1 572,00 zł

b) powyżej 36 ton:

– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1 308,00 zł

– z pozostałym zawieszeniem – 1 884,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca:

– rok produkcji od 1996 r. - 840,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 140,00 zł

– od autobusu zasilanego energią elektryczną - 732,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca:

– rok produkcji od 1996 r. - 1 920,00 zł

– rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 232,00 zł

– od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 212,00 zł

Treść całej uchwały znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdynia:

http://www.gdynia.pl/g2/2016_11/114176_fileot.pdf

 

Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2017

(na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/612/16 z dnia 26 października 2016 r.):

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,17 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Treść całej uchwały znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdynia:

http://www.gdynia.pl/g2/2016_11/114178_fileot.pdf

 

Stawki w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia obowiązujące w roku 2017 na podstawie Uchwały Nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdynia:

http://www.gdynia.pl/g2/2016_11/114256_fileot.pdf

 

Stawki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w roku 2017 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/614/16 z dnia 26 października 2016 r.):

1. Rower lub motorower – za usunięcie 110 zł; za każdą dobę przechowywania –  19 zł.

2. Motocykl – za usunięcie 218 zł; za każdą dobę przechowywania – 26 zł.

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usuniecie 476 zł; za każdą dobę

przechowywania – 39 zł.

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie 594 zł; za każdą dobę przechowywania – 51 zł.

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – za usunięcie 841 zł; za każdą dobę przechowywania – 73zł.

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.239 zł.; za każdą dobę

przechowywania – 133 zł.

7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.508 zł; za każdą dobę przechowywania – 196 zł.

8. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 – art.130 a – ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu. Wysokość kosztów nie może przekroczyć 40% maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu, ustalonych w §1 niniejszej uchwały.

Treść całej uchwały znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdynia:

http://www.gdynia.pl/g2/2016_11/114672_fileot.pdf

ikona