1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Ogłoszenie Powiatowego Inspektoru Nadzoru Budowlanego

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w związku z występującymi opadami śniegu, niskimi temperaturami oraz silnymi wiatrami przypominają, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Konieczność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich obiektów, a w szczególności: wielkogabarytowych obiektów handlowo-usługowych, hal sportowych i widowiskowych, obiektów biurowych, szkół, przedszkoli, stacji paliw i obsługi pojazdów, salonów samochodowych, hal magazynowych i innych obiektów użyteczności publicznej. Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane). Należy wypełniać obowiązki spoczywające na właścicielu bądź zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z w/w przepisami, a w szczególności usunięcie śniegu z dachów oraz zapewnienie drożności systemów odwadniających dachy. Również inwestorzy i wykonawcy obiektów budowlanych znajdujących się w trakcie budowy muszą usuwać śnieg i lód (zależnie od stanu zaawansowania inwestycji) z dachów lub stropów w celu wyeliminowania zagrożeń dla konstrukcji wznoszonych obiektów oraz zdrowia i życia zatrudnionych ludzi.