1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni z 1.12.2016 r. skorygowany 29.12.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa skrzyżowania w ciągu al. Zwycięstwa w Gdyni wraz z ulicą prowadzącą do ul. Legionów oraz rozbudową ul. Kostki Napierskiego wraz z infrastrukturą techniczną”
na dz. nr 261, 252, 180, 178, 253, 119, 1501, 1701, 287, 258, 1504, 1503, 1502, 1505, 1515, 256, 255, 1517, 1516, 1472, 1532, 1529, 1479, 1480, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 Obr. 0025 Redłowo. Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 324 (tel. 58 66 88 427) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
(81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sim
Termin składania ofert: 20.02.2017 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na dostawę i montaż stojaków na rowery i hulajnogi w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/stojaki
Termin składania ofert: 15.02.2017 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na czyszczenie i konserwację separatorów substancji ropopochodnych na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/separatory
Termin składania ofert: 13.02.2017 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
zatrudni pedagoga na czas określony w pełnym wymiarze
. Niezbędne kwalifikacje: ukończone pedagogika specjalna i socjoterapia. Dokumenty- potrzebne kwalifikacje i CV należy składać w sekretariacie ośrodka (ul. Płk. Dąbka 277), tel. 58 625 48 55.
***
Centrum Nauki Experyment
poszukuje pracowników na następujące stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. PR i marketingu, Edukator.

Szczegóły na temat naborów na www.experyment.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, stanowiącej części działek nr 86 i 158 obręb Witomino-Radiostacja, o łącznej powierzchni 88 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (załącznik do Zarządzenia nr5676/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.01.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 1.02.2017 r. do 22.02.2017 r.
***
Zespół Szkół nr 15
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełen etat na zastępstwo  do 23.06.2017.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Jowisza 60) lub przesyłać na adres  e-mail: sekretariat@zs15.pl
***
Dyrekcja Przedszkola nr 28
zatrudni pracownika obsługi  na 7/8 etatu sprzątania.
CV należy złożyć u dyrektora Przedszkola nr 28 (ul. Narcyzowa 3).