1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

XVIII edycja konkursu „Gdynia bez barier”

To już ostatni dzwonek na zgłoszenia w XVIII edycji konkursu „Gdynia bez barier”. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. Termin zgłoszeń mija 17 lutego.  
Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.
W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
– tytuł programu i cel,
– propozycję innowacji i rozwiązań,
– kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są:
– medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier”,
– prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
– dzieło wykonane przez niepełnosprawnego artystę.
Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs „Gdynia bez barier” – XVIII edycja” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54), przesłać e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Konkurs „Gdynia bez barier” – XVIII edycja”.
Ostateczny termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą tradycyjną i elektroniczną) upływa 17 lutego.