1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości:
– stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej (działka nr 607 obręb 0013 Działki Leśne o pow. 41 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 5861/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.03.2017 r.), z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
– stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów (cz. działki nr 1288, 1286 obręb 0018 Leszczynki oraz cz. działki nr 267 obręb 0015 Grabówek o pow. 65 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 5860/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2017 r.), z przeznaczeniem na działalność usługową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 13.03.2017 r. do 3.04.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy: ul. Kilińskiego oznaczonej jako działka nr 2135 obręb 0026 (Śródmieście), ul. Kilińskiego/Abrahama oznaczonej jako działka nr 2300, obręb 0026 (Śródmieście), ul. Chrzanowskiego oznaczonej jako działka nr 854, obręb 0026 (Śródmieście) oraz przy ul. Żwirki i Wigury oznaczonej jako działka nr 2054, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na lokalizacje osłon do gromadzenia odpadów stałych (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5851/17/VII/P z 8.03.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres od 9.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont cząstkowy nawierzchni ulic w Gdyni – rejon I.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/nawierzchniaulic
Termin składania ofert: 23.03.2017 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na modernizację i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/parkomaty
Termin składania ofert: 3.04.2017r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego (działka nr 869, obręb 16 Kamienna Góra) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 maja do 30 września 2017 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5845/17/VII/P z 8.03.2017 roku. Wykaz wywieszono na okres od 9.03.2017 roku do 30.03.2017 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, położonej przy pl. Grunwaldzkim, stanowiącej część działki nr 2938/2 obręb Śródmieście, o powierzchni 593 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony: 20 lat w drodze przetargu, z przeznaczeniem na modernizację muszli koncertowej z prowadzeniem w niej działalności kulturalno-rozrywkowej uzupełnionej funkcją gastronomiczną całoroczną (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5868/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.03.2017 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.03.2017r. do 30.03.2017r.
***
Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pomoc kuchenną w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo. CV i list motywacyjny należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: zs15gdynia@gmail.com. Dodatkowe informacje pod nr tel. 507 203 102.
***
X Liceum Ogólnokształcące (ul. Władysława IV 58)
Zatrudni pracownika obsługi w wymiarze ½ etatu na stanowisku sprzątaczka. Podania należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: xlogdynia@gmail.com do 24 marca 2017 r.
***
Gimnazjum nr 4
W związku z planowanym przekształceniem w szkołę podstawową, nawiąże współpracę z pedagogiem z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej i logopedycznej.
CV proszę należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@gimnazjum4.eu do 31.03.2017 r.
***
Gimnazjum nr 4
w związku z planowanym przekształceniem w szkołę podstawową, nawiąże współpracę z nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego. CV oraz koncepcję pracy można przesyłać na adres mailowy szkoły sekretariat@gimnazjum4.eu do 31.03.2017 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 7 „Bursztynowa Siódemka”
ogłasza nabór na stanowisko kucharz.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy: 40 godz. Termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2017 r. Wymagania podstawowe: wykształcenie gastronomiczne, doświadczenie w pracy w kuchni.
Dokumenty (CV, list motywacyjny i dokumenty potwierdzające wykształcenie) należy składać w zamkniętej kopercie w gabinecie dyrektora (ul. Władysława IV 56) do 5 kwietnia 2017 r.
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip/praca.
***
Gimnazjum nr 3 (ul. Gospodarska 1)
zatrudni nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 12,5 godziny do końca zajęć dydaktycznych 2016/17. CV należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub e-mailem na adres: biuro@gimnazjum3.gdynia.pl.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 3 (ul. Gospodarska 1)
zatrudni ratowników wodnych do pracy na pływalni.
Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Wymagana dyspozycyjność w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, od 1 kwietnia. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 667 01 25 w godz. 8.00-15.00
Dokumenty należy składać w sekretariacie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 27 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Jana Pawła II (część dz. nr 3018 obręb 26 (Śródmieście)) o pow. łącznej 858 m² przeznaczonej do wydzierżawienia: na urządzenie i prowadzenie w strefach ABC działalności gastronomicznej (a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych, dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych) i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych (plac zabaw) – zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny. Szczegóły pod nr. tel. 58 668 81 49 lub 58 668 85 33 i na www.investgdynia.pl. Kontakt e-mail: p.makuch@gdynia.pl, j.zielecka@gdynia.pl.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2260) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Gdyni na plaży miejskiej w Orłowie – działka nr 3176 obręb 0022 Orłowo dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdyni prowadzona jest KW GD1Y/00024354/8. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od ukazania się ogłoszenia o wykazie nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) na rzecz następującego podmiotu: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, KRS nr 0000343845, NIP nr 5862242778, REGON nr 220856280.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/nieruchomosci lub na Biuletynie Informacji Publicznej GCS: www.gdynia.pl/bip.