1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Pozbądź się azbestu

Miasto Gdynia zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”.
Wniosek zostanie złożony przez gminę w imieniu właścicieli nieruchomości i obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2017 r. planują usunąć i zutylizować odpady zawierające azbest.
Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie: do 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu lub do 400 zł w przypadku transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest, który zalega na terenie nieruchomości.
Osoby planujące usunięcie azbestu ze swoich nieruchomości i chcące skorzystać z dofinansowania muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać, pisząc na adres e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod nr. tel. 58 668 84 73.