1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Państwa sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa”! W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 11 mln zł! Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Do organizacji, które uzyskały największe wsparcie, można zaliczyć Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca oraz OTOZ Animals prowadzące gdyńskie schronisko Ciapkowo.
Jeśli już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, to w zeznaniu PIT należy wpisać jej numer KRS wybranej organizacji. Spis wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku można znaleźć w serwisie bazy.ngo.pl/opp. W „Ratuszu” prezentujemy te organizacje, które związane są z naszym miastem i prowadzą działalność na rzecz gdynian. Zachęcamy do przekazywania 1% dla wybranej organizacji:
Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM
KRS: 0000255157
Strona www.opticwm.sails.pl
E-mail: opti@artnet.com.pl
al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej. Popularyzacja żeglarstwa.
Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno”
KRS: 0000258009
Strona www.facebook.com/ukschwarzno
e-mail: sekretariat@zs15.pl
ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.
Stowarzyszenie Gdynia SOS
KRS: 0000270683
Strona www.gdynia.sos.pl
E-mail: poczta@gdynia.sos.pl
ul. Wincentego Pola 11 lok. 1
81-433 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz gdynian zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście i wspomaga rozwój społeczności lokalnej poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych Gdyni, interwencje oraz opinie kierowane do władz samorządowych, wojewody, prokuratury oraz środków masowego przekazu.
Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Strona www.lubicz.info
e-mail: 470915@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 7 lok. 43
81-475 Gdynia
Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią). Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, nauka i kultura, działalność międzynarodowa, tożsamość, tradycja narodowa.
Fundacja Słoneczna Jesień
KRS: 0000250649
e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl
ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia
Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób oraz popularyzowanie idei integracji społecznej.
Fundacja „Pomoc Dla Seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska 136/138 lok. 616
81-602 Gdynia
Misją Fundacji jest ochrona zdrowia i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, działalność oświatowa, kulturalna i rozrywkowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc socjalna i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje poprzez: udzielanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie spraw socjalnych i bytowych, pomoc w zakresie pochówku osób samotnych i sprawowanie opieki nad grobami osób samotnych oraz organizowanie zajęć kulturalnych.
Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599
E-mail: fakty@webstrony.pl
ul. Limbowa 13 lok. 1, 81-520 Gdynia
Działalność Fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.
Pomorska Fundacja na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez los „Serce Dzieciom”
KRS: 0000227841
E-mail: uland@o2.pl
ul. Podgórska 4b lok. 23
81-166 Gdynia
Celem Fundacji jest: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
KRS: 0000226141
Strona: dommarzen.org.pl
E-mail: biuro@dommarzen.org.pl
ul. Buraczana 8 lok. 48, 81-587 Gdynia
Misją Stowarzyszenia jest budowa domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zabezpieczenia ich przyszłości oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
KRS: 0000216162
Strona: tpdgdynia.prv.pl
E-mail: tpdgdynia@wp.pl
ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia
Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom. Upowszechnia zdrowy styl życia, sport i zachowania proekologiczne.
Działa na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, złym traktowaniem, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom, a także upowszechniania prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki i łagodzenie skutków ubóstwa w rodzinie.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
KRS: 0000210045
Strona www.gmm.gdynia.pl
E-mail: witek-service@hot.pl
ul. Żwirowa 2C, 81-010 Gdynia
Muzeum upowszechnia wartości kulturalne, artystyczne, kształtuje wrażliwości poznawcze sympatyków historii, techniki i młodzieży informując o gromadzonych zbiorach i umożliwiając z nimi kontakt. Prowadzone są lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.
Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
KRS: 0000160923
Strona www.inter-alia.pl
E-mail: biuro@inter-alia.pl
ul. Abrahama 15, 81-352 Gdynia
Stowarzyszenie jako główny cel stawia wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej.
Cele realizuje poprzez organizowanie: bezpłatnej pomocy prawnej, współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych, pomocy medycznej i zbiórek odzieży i żywności oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych, a także publicystykę dotyczącą problemów osób poszkodowanych.
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
KRS: 0000191557
Strona www.sercedzieciom.org
E-mail: sercedzieciom@interia.pl
ul. Nauczycielska 14 lok. 10
81-614 Gdynia
Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności: organizowanie corocznego wypoczynku, wsparcie materialne, organizowanie i finansowanie leczenia, wspieranie i ułatwianie adopcji oraz ułatwianie dzieciom kontynuowania nauki w Polsce.
Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
KRS: 0000155678
Strona: glideclubgdynia.pl
e-mail: kontakt@glideclubgdynia.pl
ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia
Klub Glide Club Gdynia tworzy grupa zapalonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Znajdują się wśród nich zarówno starzy wyjadacze, jak i nowicjusze. Stowarzyszenie powstało, by skuteczniej promować i rozwijać sport paralotniowy, podnosić bezpieczeństwo latania oraz wpierać sportowe ambicje wszystkich członków. Głównym celem jest realizacja poprzez prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, działalność informacyjną i medialną, współpraca z firmami sponsorującymi. Stowarzyszenie ma charakter otwarty.