1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 7 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni” w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem:
53439 – 2017 (28 marca) oraz na stronie www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 14.04.2017 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków).

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul.Śląskiej, ul.Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.06.2017 r. do 31.05.2018 r. w drodze
dwuetapowego przetargu z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne, sprzedaż napojów gorących i zimnych, w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w formie pojazdów usługowych na bazie rowerów i skuterów, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5955/17/VII/P z 28.03.2017 r. Wykaz wywieszono na okres od 31.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela matematyki – umowa na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela do 23.06.2017r.
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację al. Zwycięstwa na wysokości ul. Nawigatorów w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zatoka
Termin składania ofert: 11.04.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remonty utrzymaniowe nawierzchni
dróg i ulic w rejonie III w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/remontydrog
Termin składania ofert: 13.04.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na usługę w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/drzewostan
Termin składania ofert: 12.04.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę buspasa oraz kompleksową przebudowę ul. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/buspas
Termin składania ofert: 11.04.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania
Aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym.
Termin składania ofert: do 4 maja 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl: do 4 maja 2017 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
w wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci” na mocy Zarządzenia nr 5958/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 28 marca 2017 r. przyznał dotację w wysokości 3 225 777 zł na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – Dom na Klifie” Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z siedzibą przy ul. Gościnnej 4, 80-032 Gdańsk.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni sprzątaczkę.
Umowa o pracę na 3/4 etatu w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji udziela kierownik administracji, tel 58 625 40 25.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 12 maja 2017 r. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Gen. Hallera, oznaczona jako działka 1845/1, obręb 30 – Wzgórze Św. Maksymiliana, o pow. 216 m2 oraz ul. Źródło Marii, oznaczona jako działka nr 3030, obręb 27 – Wielki Kack, o pow. 862 m2. Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości oraz przedłożenie potwierdzenia wpłaty wadium. W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego powyższe dokumenty powinny być złożone wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 15 maja 2017 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa wywiesi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318 17 maja o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są również w pok. 318 lub na stronie www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 29.03.2017 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 403A na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można także uzyskać pod nr. tel. 58 668 85 16 i 58 668 85 32.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5940/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.03.2017 roku nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów o pow. ca. 228 m², obejmującej część działki nr 908 oraz działkę nr 910 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od 31.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, dla której prowadzona jest KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 7.04.2017 r. do 27.04.2017 r.