1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Wiosenne porządki a ochrona przyrody

Przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów, a także ich pielęgnacją, należy ustalić czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. Zakazy wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów obowiązują przez cały rok.
Zakaz usuwania gniazd nie ogranicza się do okresu między 1 marca a 15 października. Od 16 października do końca lutego odstępstwo od zakazu obowiązuje jedynie w przypadku usuwania gniazd z budynków lub terenów zieleni i tylko wtedy, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Dlatego też, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony gatunkowej, właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów – niezależnie od terminu ich wykonywania – powinien ustalić, czy znajdują się tam gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną. W przypadku wątpliwości należy skorzystać z pomocy specjalisty, np. ornitologa, botanika czy zoologa.
Rzetelna ocena obecności gatunków objętych ochroną jest szczególnie istotna w przypadku zwierząt związanych z zadrzewieniami i zakrzewieniami, m.in. ptaków, nietoperzy, owadów. W stosunku do nich obowiązują zakazy niszczenia siedlisk i ostoi, które są ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, a także zakazy niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz innych schronień. Ponadto drzewa i krzewy mogą być także siedliskiem innych chronionych gatunków, np. porostów.
Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów, a także z ich przycinaniem może naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy z nich zrezygnować, a przeprowadzić je można dopiero po zezwoleniu uzyskanymod Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Chmielna 54/57 w Gdańsku).
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Niezależnie od tego, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu karnego (art. 181).