1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej – garaż numer 3 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 19.04.2017 r. do 10.05.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 1641, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o powierzchni 45 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00023668/5. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6035/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.04.2017 r. wywieszony został na okres od 13.04.2017 r. do 4.05.2017 r.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 (ul. Okrzei 6)
zatrudni na zastępstwo sprzątaczkę, na ½ etatu w godzinach popołudniowych (15.00-19.00). CV należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres: sekretariat@gimnazjum4.eu do 28 kwietnia. Szczegóły pod nr. tel. 58 663 79 88.
***
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
poszukują pracowników utrzymania czystości w gdyńskich lokalizacjach: Wójta Radtkego 1 i Powstania Styczniowego 1. Umowa o pracę, wynagrodzenie: 2000 zł brutto. CV i podanie o pracę należy wysyłać na e-mail: kadry@szpitalepomorskie.eu bądź składać w kancelariach szpitalnych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie www Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem: 65208 - 2017 z 12.04.2017 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. do godz. 11.30, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 - Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Nabrzeżach: Puckim, Rumuńskim, Szwedzkim, oznaczonych jako dz. nr 276/1, nr 281/1, nr 593/1, nr 3059/1, obręb Śródmieście - 0026, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, na podstawie art. 4a ustawy o portach i przystaniach morskich. Wykaz wywieszono na okres od 21.04.2017 r. do 12.05.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB w ul. Żaglowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zaglowa
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Szafranowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/szafranowa
Termin składania ofert: 27.04.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp na robotę budowlaną „Wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 - etap V”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem: 65271 – 2017 (12.04.2017r.) oraz na stronie internetowej zamawiającego www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. do godz. 10.30, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6031/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.04.2017 r.: nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia o pow. 30 m², położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, obejmującej część działki nr 1471 oraz działki nr 1461 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie wypożyczalni rowerów klasycznych – jednośladów dwukołowych, napędzanych siłą mięśni poruszających się nimi osób wraz z możliwością wypożyczenia dodatkowego wyposażenia (kask, fotelik dziecięcy) oraz serwisem, w estetycznym obiekcie tymczasowym, niezwiązanym trwale z gruntem.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 12.04.2017 r. do 3.05.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko do 12 maja 2017 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


ikona