1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Przed XXXII Sesją Rady Miasta

W środę 24 maja o godz. 12.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną podddane uchwały w sprawach:
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego.
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.
– zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego.
– zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni.
– o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żukowskiej, stanowiącej współwłasność Gdyni oraz osoby fizycznej.
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo, stanowiących własność Gminy miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Promiennej 4.
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35.
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3 Maja 9-13 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości.
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej.
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 4.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Lotników 152.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4.
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ul. Posejdona w Gdyni.
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ul. Prostokątnej w Gdyni.
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ul. Skolskiej w Gdyni.
– zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
– odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. J.G.B., p. A.C., p. A.J.D.).
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać na stronie www.gdynia.pl/bip.