Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

XXIII Konkurs „Gdynia w kwiatach 2017”

Na urodę miasta w dużym stopniu składają się lokalnie zagospodarowane zakątki stworzone przez mieszkańców. Mogą to być ogródki przydomowe czy balkony tworzące efektowne barwne akcenty na tle dużych płaszczyzn domów wielorodzinnych, lub niewielkie strefy zieleni podkreślające wejścia do budynków.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację niewielkiej przestrzeni wokół siebie, do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach”.

REGULAMIN konkursu „Gdynia w kwiatach 2017”

§ 1
Konkurs „Gdynia w kwiatach 2017” adresowany jest do wszystkich właścicieli ukwieconych budynków, balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów domów, wejść i ogródków w Gdyni.

§ 2
Celem Konkursu jest poprawa estetyki Gdyni poprzez zachęcenie mieszkańców do upiększania swoich balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów, wejść, ogródków i otoczenia budynków, zdobiących przestrzenie publiczne.
Komisja konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są widoczne z przestrzeni publicznych, takich jak ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, place miejskie, skwery, zieleńce, parkingi, przystanki komunikacji miejskiej itp.

§ 3
Konkurs obejmuje teren całego miasta Gdyni. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w § 1 i 2 ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
I. właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych,
II. właścicieli budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych.
O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie Komisja powołana do jego przeprowadzenia.

§ 4
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 2480x3508 pikseli.
Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela.
Fotografie powinny być kolorowe wielkości formatu A4 (210 mmx297 mm) (maksymalnie 3 szt.) lub w formie cyfrowej na płycie CD.
Na kuponach, w e-mailu należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Niepodanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu. W tym przypadku należy podać nr dowodu osobistego osoby zgłaszającej.
Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta (al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia) lub wysłać mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl. Termin składania kuponów upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.

§ 5
W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję w składzie:
Przewodnicząca: Hanna Niedźwiecka-Pasternak – Biuro Ogrodnika Miasta
Członkowie:
Dorota Nelke – specjalista ds. miejskiego portalu internetowego,
Małgorzata Omachel-Kwidzińska – główny specjalista w Referacie Relacji z Mediami,
Michał Kowalski – Referat Relacji z Mediami,
Olga Kaszubowska – Biuro Ogrodnika Miasta
Edyta Reguła – Biuro Ogrodnika Miasta

§ 6
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto). Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.

§ 7
Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji w przestrzeni publicznej. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.

§ 8
Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).

§ 9
Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna komisja konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.

§ 10
Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora.
Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej i biuletynie „Ratusz” oraz w innych przypadkach publicznego udostępniania zdjęć.

§ 11
Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (odbitek i plików zdjęciowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.

§ 12
Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.