UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1279 (1079) 2017-05-26 - 2017-06-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6167/17/VII/P z 15.05.2017 r.) stanowiącej własność gminy miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Waleriana Szefki (część działek nr 1067 obręb nr 27 o pow. 16,3 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na miejsce do selektywnego gromadzenia odpadów Wykaz wywieszono od 16.05.2017 r. na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
***
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 13
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji dziedzińca A w budynku przy ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13.
Wykonawca prac winien posiadać doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich oraz stosowne uprawnienia. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta. Pisemne oferty należy składać w siedzibie ABK-3 (ul. Abrahama 55) w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
***
Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku: pomoc kuchenna w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo. CV i list motywacyjny należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: zs15gdynia@gmail.com. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 507 203 102.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXI/495/16 z 25 maja 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – obejmując pas drogowy ul. Hutniczej, od wschodu – wzdłuż granic działek nr 1125, 1124, 1242, 1245, 1247, 1292, 1279 i 1651 obręb 0010, obejmując je, od południa – wzdłuż terenów kolejowych obejmując działki nr 1240, 1412, 1472 i 1355 obręb 0010 oraz wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, od zachodu – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 6.06.2017 r.-27.06.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00 (z wyłączeniem czwartku 15 czerwca), w sobotę w godz. 11.00-20.00, w niedzielę w godz. 11.00-18.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 8.06.2017 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2017 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, jako załącznika do zarządzenia nr 6098/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.04.2017r., położonej przy ul.Wrocławskiej/Architektów (cz.dz. nr 474 obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i użytkowników o powierzchni gruntu: 100 m² z przeznaczeniem na postawienie dwóch kontenerów służących do składowania elementów sceny letniej położonej na plaży w Gdyni Orłowie; 233 m² z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej, zakładanie gazowych i alarmowych instalacji samochodowych; 290 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej-kowalstwo artystyczne; 180 m² z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej; 293 m² z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.05.2017 r. do 9.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6171/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.05.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Olgierda o pow. 72 m2, obejmującej część działki nr 2683, nr 2660 obręb 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 16.05.2017 r. do 6.06.2017 r.
***
TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.
(ul. 10 Lutego 33)
wynajmie lokal usługowy znajdujący się w budynku TBS przy ul. Zbożowej 59 w dzielnicy Gdynia-Cisowa o powierzchni 23,2 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (biuro, sklep, usługi).
Szczegóły pod nr. tel. 58 627 36 80.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 300 m² (część działki nr 3312 obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, jako załącznik do zarządzenia nr 6168/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017r. z przeznaczeniem na cele rolnicze: uprawy roślin miododajnych, prowadzenie pasieki. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.05.2017 r. do 9.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, który odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem na konto UM Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 19 czerwca 2017 r. Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Będzie można nabyć nieruchomości przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2, ul. Puckiej/Złotej o pow. 1301 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Bursztynowej o pow. 570 m2, ul. Kępa Oksywska A-2 o pow. 594 m2, ul. Kępa Oksywska A-3 o pow. 600 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2, ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2, ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2, ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2, ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2, ul. Częstochowska 42 o pow. 351 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2, ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2.
Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 19.05.2017 r. Pełna treść jest opublikowana na stronie www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Tam też można uzyskać informacje dot. zbywanych nieruchomości (tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40). Szczegóły na www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6169/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.05.2017 r. – nieruchomości położonej przy: ul. Wojewody Wachowiaka 9 o pow. 60 m², obejmującej cz. działki nr 1503 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 17.05.2017 r. do 7.06.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24):
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację ulicy Morskiej w Gdyni, na wysokości ul. Okoniewskiego, kierunek Chylonia.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp60.
Termin składania ofert: 30.05.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Szafranowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/szafranowa2.
Termin składania ofert: 31.05.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 29 maja 2017 roku o godzinie 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54) odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego, na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zwycięstwa z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych – w formie pojazdów usługowych funkcjonujących na bazie rowerów lub skuterów.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 668 81 49 lub (058) 668 85 33, na stronie : www.investgdynia.pl.
Kontakt e-mail: p.makuch@gdynia.pl, j.zielecka@gdynia.pl.