1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i al. Marszałka Piłsudskiego oraz koncepcji zagospodarowania terenu.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. w następujących formach:
1. Otwartego spotkania dla mieszkańców z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali 105.
2. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego w okresie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”,
c) bezpośrednio: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 (okienko po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”.
1. Zbierania uwag ustnych w trakcie dwóch spacerów badawczych z mieszkańcami, które rozpoczną się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) w następujących terminach:
a) 22 czerwca 2017 r. o godz. 17.30,
b) 24 czerwca 2017 r. o godz. 10.00.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisane powyżej,
b) złożone na formularzu konsultacyjnym, który nie został podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
b) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24):
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Reja – Etap I i II w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/reja.
Termin składania ofert: 8.06.2017 r. godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ciekiawaryjne.
Termin składania ofert: 12.06.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację łącznicy wjazdowej na Estakadę Kwiatkowskiego z ul. J. Wiśniewskiego w kierunku ul. Morskiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp66
Termin składania ofert: 8.06.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nr 6/2017 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk.Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o pow. 1050 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 29.05.2017 r. do 19.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy zarządzenia nr 6210/17/VII/R z dnia 23.05.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie dzielnicy Gdynia Dąbrowa w terminie 1.07.2017-31.08.2018 r.
Termin składania ofert wyłącznie w systemie www.witkac.pl ustala się na 19 czerwca 2017 r. do godz. 23.59; ostatnia strona oferty w wersji papierowej – potwierdzenie wraz z kompletem wymaganych załączników w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (hol główny),
ul. Wejherowska 65 do 20 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, kwoty dofinansowania, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, wymagana dokumentacja, tryb składania ofert i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zpsgdynia.pl.
***
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
poszukuje wykonawców na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy istniejących budynków D i E usytuowanych na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A”.
Ofertę należy złożyć w siedzibie inwestora na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni, ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 12.06.2017 r. do godz. 12.00. Oferta winna być złożona w opieczętowanej kopercie opisanej: „Wykonanie przebudowy istniejących budynków D i E usytuowanych na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A”.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl.
Szczegóły na www.ciapkowo.pl/29295.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4/SP nr 52
nawiąże współpracę w roku szkolnym 2017/2018 z nauczycielem języka polskiego, nauczycielem chemii, nauczycielem języka angielskiego oraz pedagogiem (z zamiłowania instruktorem teatralnym).
CV należy przesłać do 15.06.2017 r. mailowo na adres: sekretariat@gimnazjum4.eu.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej (część działki nr 80 obręb 0015 Grabówek o pow. 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz osoby fizycznej (załącznik do Zarządzenia nr 6208/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.05.2017 r.), z przeznaczeniem na schody do lokalu usługowego. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.05.2017 r. do 15.06.2017 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Arciszewskich 23
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji frontowej i balkonów w budynku przy ul. Arciszewskich 23. Wykonawca prac winien posiadać doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich oraz stosowne uprawnienia.
Pisemne oferty należy składać w siedzibie ABK-3 (ul. Abrahama 55) w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej (skwer Żeromskiego), oznaczonej jako część działki nr 1887, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6213/17/VII/P z 23 maja 2017 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 26.05.2017r do 16.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6212/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.05.2017 r.) położonych przy ul. Skarbka, oznaczonych jako działki o numerach 1467 i 1468 obręb 0024 Pustki Cisowskie o łącznej powierzchni 310 m², oraz działki o numerach 1481, 1484 i 1485 obręb 0024 Pustki Cisowskie o łącznej powierzchni 150 m², przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działki przydomowe. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.05.2017 r.