1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Przed XXXIII Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 28 czerwca o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną podddane uchwały w sprawach:
– przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016,
– zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033.
– zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
– przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019,
– przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030,
– przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na lata 2017-2021,
– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Małkowskiego i Wyszyńskiego,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, rejon ul. Inżynierskiej i Wrocławskiej,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże, rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego,
– wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 203A,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krawieckiej 14-16,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 173,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Strzelców 28,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Dembińskiego 57A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dembińskiego 75,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Dembińskiego 96A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Leszczynki 179,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mrongowiusza 21,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Słonecznej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
– wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Górniczej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu udziału w nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 44,
– nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 14
– skargi pani GK na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
– przyjęcia programu „Dzieciaki bez biletów” – zmieniająca uchwałę nr XXII/529/16 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych (projekt obywatelski).
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip.