1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Wsparcie dla bezrobotnych

Osoby pozostające bez pracy mają szansę na zatrudnienie. Miasto wspólnie z Fundacją Gospodarczą przystąpiło do realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
Do udziału w projekcie zaprasza osoby pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Gdyni, Sopotu, powiatu puckiego oraz wejherowskiego (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30. roku życia):
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50 lat i więcej.
W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie umożliwiające powrót na rynek pracy. Dla każdego opracowana zostanie indywidualna ścieżka zawodowa obejmująca m.in. badanie kompetencji zawodowych, stworzenie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, szkolenia i warsztaty w zakresie nabycia technik aktywnego poszukiwania pracy. Projekt przewiduje również kursy i szkolenia zawodowe oraz staże. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą od 26.06.2017 r.
Wszelkich informacji udziela Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, (ul. 10 Lutego 24, pokój nr 4) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły projektu oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na www.gdynia.pl; www.fundacjagospodarcza.pl.