1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

W dniach 15-29 maja odbyły się konsultacje społeczne Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 oraz Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019.
Dokumenty planują kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze problematyki społecznej. Ich celem jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w zakresie problematyk społecznych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.
W wyniku konsultacji do projektu Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 nie wpłynęła żadna uwaga, a do projektu Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019 wpłynęła 1 uwaga. Zaproponowano zmianę nazwy wymienionego w treści planu wsparcia z „indywidualnego planu pracy” na „plan pomocy dziecku”. Uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentu.