1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 14 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w Sali 105A Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy placu Grunwaldzkim, o powierzchni 593 m², oznaczonej jako część działki nr 2938/2 obręb 26-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00114920/5, zabudowanej muszlą koncertową w złym stanie technicznym.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 89 52 lub 58 668 85 33,
na stronie www.investgdynia.pl.
Kontakt e-mail: p.makuch@gdynia.pl, p.szymczak@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o pow. 150 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły, dla której w SR w Gdyni prowadzona jest KW GD1Y/00025658/6 na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6312/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 22.06.2017 r. do 13.07.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m2, ul. Łabędziej o pow. 4874 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5485 m2, ul. Bolesława Prusa o pow. 277 m2 i ul. Św. Piotra 23 o pow. 1311 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 22.06.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6313/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2017 roku – nieruchomości położonej przy: ul. Aldony 2 o pow. ca 6 m², obejmującej cz. działki nr 3130 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową;
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 23.06.2017 r. do 14.07.2017 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.),
zawiadamiam, że 20.06.2017r. została wydana decyzja nr RAAI.6740.323.2016.MA-4/6-6A,12 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wita Stwosza 31A/31, 80-312 Gdańsk, dla inwestycji: zespół mieszkaniowo-usługowy, zagospodarowanie terenu, infrastruktura techniczna przy ul. Św. Piotra w Gdyni, na działkach nr: 2549 (ul. Św. Piotra 12), 2550 (ul. Św. Piotra 6-6A), obręb 0026 Śródmieście.
W dniach przyjęć interesantów, tj. poniedziałki – w godz. 13.00-16.00, i środy – w godz. 8.00-11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, w pokoju nr 320 (tel. 58 668 84 06), można zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni w wymiarze 1 etat (8 godzin tygodniowo) na stanowisko szatniarza oraz na stanowisko sprzątaczki. Szczegółowe informacje tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni od nowego roku szkolnego 2017/2018, w pełnym wymiarze godzin,
nauczyciela geografii; umowa na zastępstwo do 29 marca 2018 r.;
nauczyciela wychowania fizycznego; umowa na zastępstwo do 28 lutego 2018 r.
Zgłoszenia należy kierować na email: kadry.zshg@wp.pl mailto: zshg@poczta.onet.pl, Tel. 58 620 12 89.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
zatrudni kierownika administracyjnego. Wymiar etatu – 40 godzin tygodniowo.
Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt tel. 58 624 15 64.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na oczyszczanie zimowe dróg na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zima
Termin składania ofert: 19.07.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 7.07.2017 r. do 27.07.2017 r.