1284 (1084) 2017-07-14 - 2017-07-27

Po XXXIII Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 28 czerwca 2017 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia obradowano nad rekordową w tej kadencji liczbą uchwał - blisko stu. Na sesji udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016 i przyjęto do realizacji Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Oto wybrane ustalenia:


przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016.
Sprawozdanie dotyczy działalności Prezydenta Gdyni w 2016 roku. Zawiera informacje na temat zadań, przedsięwzięć i projektów, dotyczących zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań wynikających z zawartych porozumień. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez wiceprezydentów, skarbnika miasta i sekretarza miasta w zakresie podlegających im pionów.
Wzorem lat poprzednich, sprawozdanie zostało opracowane w odniesieniu do struktury
organizacyjnej Urzędu Miasta Gdyni. W ubiegłym roku miały miejsce zmiany w organizacji
pracy Urzędu Miasta Gdyni, między innymi:
1) Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń przekształcono w Wydział Kadr i Szkoleń,
2) z Biura Ogrodnika Miasta wydzielono Biuro Plastyka Miasta (Samodzielny Referat),
3) w pionie wiceprezydenta ds. rozwoju utworzono Samodzielne stanowisko ds. koordynacji
programów inwestycyjnych.

 
zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdyni za rok 2016.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdyni za rok 2016, a uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

 
zatwierdzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu.
Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2016 rok, a uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016.
Podjęcie przez Radę Miasta uchwały w tej sprawie poprzedzone jest działaniem Komisji Rewizyjnej, która rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego gminy za poprzedni rok obrotowy. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych sprawozdań z realizacji budżetu za 2016 rok oraz opinii wszystkich statutowych komisji RMG nt. przedmiotowych dokumentów, Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miasta Gdyni udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016.

 
przyjęto do realizacji Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019.
Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, stanowi istotny dokument planowania kierunków rozwoju lokalnego systemu Miasta Gdyni w obszarze wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Celem programu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w obszarze tematyki rodziny, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gdynię.
 
 
przyjęto do realizacji Gdyńską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030.
W ciągu ostatnich 10 lat samorząd Gdyni dokonywał istotnych inwestycji w system wsparcia społecznego. Władze miasta w sposób systemowy podjęły wysiłek reformy pomocy społecznej. Poprzez pierwszą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, liczne zrealizowane programy i projekty doprowadzono do gruntownej przebudowy systemu. Druga Gdyńska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to przedstawiona w formie dokumentu koncepcja działań, doskonalących system rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom społecznym w mieście. Dokument zawiera również koncepcję rozwoju systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania (dobrostanu) mieszkańców Gdyni.

 
przyjęto zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Zgodnie z art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uchwalenia gminnego programu rewitalizacji rada gminy zobowiązana jest do ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji pełniąc również funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. Obligatoryjne konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały ogłoszone 10 maja 2017 r. i trwały w okresie od 19 maja do 11 czerwca 2017 r. Zastosowano trzy formy prowadzenia konsultacji: zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, otwarte spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Na podstawie zgłoszonych uwag sformułowano ostateczną wersję Regulaminu.
 
 
przyjęto uchwałę zmieniającą  uchwałę  Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021.
Realizacja Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz Dreszera na lata 2017 – 2021 przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni w kwietniu br. wykazała , iż potrzeby wsparcia z  zakresu pomocy społecznej w ramach podwyższonego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgłaszają również osoby samotne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Podwyższenie kryterium dochodowego powinno więc dotyczyć zarówno rodzin, jak i jednoosobowych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terytorium objętym programem osłonowym. Konieczność rozszerzenia działania programu uzasadnia zmianę do uchwały w sprawie przyjęcia ww.
Programu.
 
 
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego.
Zgodnie z ustaleniami planu teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, położony
jest w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków. Ze względu na ograniczone możliwości funkcjonalnej adaptacji istniejącego, zabytkowego budynku Wojewódzki Konserwator Zabytków w procedurze sporządzania w/w planu uzgodnił możliwość wprowadzenia nowej zabudowy na teren działki należącej do obiektu w celu poprawy możliwości inwestycyjnych, w ramach których przewidziany jest remont i rewitalizacja zabytkowego obiektu. Studium wskazuje na obszarze objętym planem następujące kierunki zmian w przeznaczeniu terenów:
- tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m²,
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum.