1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Pomoc socjalna dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni świadczy pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni w roku szkolnym 2017/2018:
Stypendium szkolne
– miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.
– wsparcie będzie realizowane w postaci rzeczowej, również całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych we wniosku zajęciach. Jako świadczenie pieniężne będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
– sytuację materialną należy udokumentować w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie), konieczna też będzie wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w okresie od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.
Zasiłek szkolny
– zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
– zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Informację o tym, do którego ośrodka należy składać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego można uzyskać drogą telefoniczną i e-mailową. Aby to ustalić, w zapytaniu należy podać adres zamieszkania rodziny.
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
– Sekretariat MOPS (ul. Grabowo 2),
tel. 58 625 93 38, 58 625 93 79; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 (ul. Batalionów Chłopskich 1)
tel. 58 627 20 00, 58 622 09 47; e- mail: dops1@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 (ul. Sikorskiego 2A)
tel. 58 625 17 49, 58 625 96 46; e- mail: dops2@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 (ul. Działowskiego 9)
tel. 58 663 20 20, 58 627 51 65; e-mail: dops3@mopsgdynia.pl
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 (ul. Abrahama 59)
Tel. 58 620 24 00, 58 620 24 04; e-mail: dops4@mopsgdynia.pl
Szczegóły na www.mopsgdynia.pl.