1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Program „Wyprawka szkolna”

Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą uzyskać pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Osoby przystępujące do programu posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego muszą uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018 do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
– klasy II i III szkoły podstawowej,
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Kwoty dofinansowania są zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka, klasy i szkoły, do której uczęszcza. Rozporządzenie określa górne granice dofinansowania. Największa z nich wynosi 445 zł – tyle maksymalnie mogą dostać uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z liceów, techników, klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia oraz szkół sztuk pięknych, klasy VII-IX szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
Maksymalnie 175 zł mogą uzyskać uczniowie klas II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Wniosek o skorzystanie z programu „wyprawki szkolnej” należy złożyć do dyrektora szkoły. O pomoc dla ucznia mogą wnioskować nauczyciele, prawni opiekunowie, pracownicy socjalni, nauczyciele, inne osoby za zgodą rodziców lub sami uczniowie, gdy są już pełnoletni.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. Śląska 35-37), pod numerem telefonu 58 761 77 00 lub drogą mailową: wydz.edukacji@gdynia.pl.