1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Po XXXV Sesji Rady Miasta

W środę 27 września odbyła się XXXV Sesja Rady Miasta, podczas której radni uchwalili zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w ramach dekomunizacji zmieniono nazwę ulicy, zatwierdzono przebieg ulicy Krokowskiej, wyrażono również wolę przystąpienia Gdyni do programu „Rzuć kotwicę za granicę”. Radni zdecydowali m.in. o:
– zmianie nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a także art. 6 ust. 1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744), zmienia się nazwa ulicy „Dywizji Kościuszkowskiej” na nazwę ”Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
– przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 3/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zaliczenia dróg w województwie gdańskim do kategorii dróg lokalnych miejskich i dróg gminnych, ul. Krokowska została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.) drogi dotychczas posiadające kategorię dróg gminnych oraz lokalnych miejskich stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogami gminnymi. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 196/181/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie nadania numeracji drogom gminnym na terenie Województwa Pomorskiego ul. Krokowskiej nadano numer 135235G. Przedmiotowa droga publiczna swoim przebiegiem spełnia funkcję komunikacyjną w ramach sieci dróg kategorii gminnej.
– wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Cel projektu wpisuje się w cel główny programu, czyli wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej na pograniczu Polski i Rosji. Zadanie pn. „Remont kładek spacerowych na Plaży Śródmieście oraz istniejącego odwodnienia liniowego w Przystani Jachtowej Marina w Gdyni” będzie realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu.
Z projektami uchwał można się zapoznać pod adresem: www.gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxv-sesja-rady-miasta-gdyni-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r,498665