1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego. Środki w wysokości 17.500,00 zł przyznano Fundacji „Klinika Kultury” z/s w Sopocie (KRS nr 0000457415) na realizację zadania „Teatr zajechał na Chylonię 2017” w okresie od 11.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. H.Sienkiewicza, oznaczonej jako cz. działki nr 414, obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6678/17/VII/P z 3.10.2017 r. Wykaz wywieszono na okres od 5.10.2017 roku do 26.10.2017 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6669/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.10.2017 r.) położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako działka o numerze 1708 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 55 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na tablicy na okres 21 dni od 4.10.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni:
– przy ul. Podgórnej 5 (cz. działki nr 536 obręb 0015 Grabówek o pow. 49 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego   przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.10.2017 r. do 30.10.2017 r.
– przy ul. Donimirskiego 19 (cz. działki nr 524 obręb 0015 Grabówek o pow. 29 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (zał. do Zarządzenia nr 6679/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.10.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.10.2017 r. do 30.10.2017 r.
– przy ul. Donimirskiego 17 (cz. działki nr 524, 526 obręb 0015 Grabówek o pow. 101 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 6681/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.10.2017 r. do 30.10.2017 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIII/253/15 z 28 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ulicy Węglowej obejmując część działek: nr: 2519 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 18/2 KM GD 132) i nr 3066 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 8/1 KM GD 133), od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3068, 3069, 3073 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działki nr: 24/1, 23/1, 18/3 KM GD 133), następnie wzdłuż linii brzegowej – nabrzeży i pirsów Basenu II inż. Wendy, od południa – wzdłuż południowych granic działek nr: 3078 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 78/3 KM GD 135) oraz nr 2960, 2957, 2955, 2953, 2950, 2547, 2546 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działki nr: 58/2, 37/2, 36/2, 26/3, 59/2, 55/2, 54/2 KM GD 132), od zachodu – wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy T. Wendy,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.10.2017 r. do 13.11.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.10.2017 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 27.11.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o pow. 371 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej stanowiącej cz. działki nr 1052 oraz cz. działki nr 1054 obręb 0021 Oksywie, oraz cz. działki nr 1053 obręb Oksywie – przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na działkę przydomową. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6672/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.10.2017 r. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 5.10.2017 r. do 26.10.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni 2 sprzątaczki, w wymiarze 3/4 etatu (6 godz. dziennie). Praca w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji udziela kierownik administracji, tel. 58 625 40 25.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”
poszukuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wymiar etatów 1 i 0,88. Praca od listopada (na zastępstwo). CV należy przesyłać mailowo: przedszkolaki8@interia.pl. Kontakt tel. 58 620 36 79.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 317, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Pasiecznej (działki nr 931 i 951 obręb Witomino-Leśniczówka, o łącznej powierzchni 295 m²), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 6682/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.10.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.10.2017 r. do 25.10.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu (tj. 10 listopada br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Wpłacenie wadium potwierdza zapoznanie się uczestnika przetargu z Zarządzeniem nr 6389/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.07.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 6472/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.07.2017 r. i Regulaminem przetargu.
Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 428, na stronie www.investgdynia.pl.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 428 Urzędu Miasta Gdyni, tel: 58 668 85 12.
Lokale niemieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1) al. Marsz. Piłsudskiego 16, KW GD1Y/00014093/7, nr działki 829, obszar działki 847 m², obręb 0016 Kamienna Góra, termin użytkowania wieczystego 24.09.2103 r.:
– lokal niemieszkalny w suterenie budynku mieszkalnego o pow. 26,17m², udział w gruncie 0,0460, cena wywoławcza 149 685,75 zł +23% VAT od 4,47% kwoty wylicytowanej ceny٭, opłaty wadium 14 970,00 zł, postąpienie 1 500,00 zł.
– garaż nr 1 o pow. 13,34m², udział w gruncie 0,0234, cena wywoławcza 25 401,00 zł +23% VAT od 13,39% kwoty wylicytowanej ceny٭, wadium 2 550 zł, postąpienie 260,00 zł.
– garaż nr 2 o pow. 13,13m², udział w gruncie 0,0230, cena wywoławcza 25 342,75 zł +23% VAT od 13,19% kwoty wylicytowanej ceny٭, wadium 2 540 zł, postąpienie 260,00 zł.
2) ul. Szafranowa, KW GD1Y/00037528/3, nr działki 1169, obszar działki 851m², obręb 0014 Dąbrowa, termin użytkowania wieczystego 31.08.2104 r.
– garaż o pow. 16,31m², udział w gruncie 0,0357, cena wywoławcza 18 405,00 zł +23% VAT od 13,07% kwoty wylicytowanej ceny٭, wadium 1 850,00 zł, postąpienie 190,00 zł.
٭Warunki zapłaty za lokal i grunt: zapłata ceny za lokal oraz pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, płatne przed podpisaniem aktu notarialnego, jednorazowo w ciągu 21 dni od przetargu. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 3% wartości udziału w gruncie + 23% VAT płatne do 31.03 każdego roku. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego w trybie art. 77-78 u.g.n.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników w rejonie ulic: Jana Brzechwy, Szafranowej, Sojowej, Buraczanej, Miętowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/chodniki2
Termin składania ofert: 17.10.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni chodnika ul. Wielkopolska w Gdyni kierunek centrum na odcinkach:
1) od posesji 225 do ul. Druskiennickiej,
2) od ul. Druskiennickiej do Orańskiej,
3) od ul. Orańskiej do ul. Kowieńskiej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wielkopolska.
Termin składania ofert: 17.10.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2017/S 190-388355 z dnia 04.10.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 10.11.2017 r. do godz. 11.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Jana z Kolna 5)
poszukuje kandydatów na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca od zaraz. Informacje w siedzibie szkoły pod nr tel. 58 620 88 67 wew.11 oraz na BIP-ie.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
ogłasza konkurs na stanowisko główny księgowy. Szczegóły na stronie www.gdynia.pl/bip/praca,615/konkurs-na-stanowisko-glownego-ksiegowego,499477. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017r. w godz. 9.00-15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33 (ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia).
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2017/S 190-388303 z dnia 04.10.2017 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego: http://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 9.11.2017 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II.
6.10.2017 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 598302-N–2017. Pełna treść znajduje się na stronie www.gdynia.pl/bip/3lo w zakładce Zamówienia Publiczne (podzakładka 2017) lub na stronie gdynia.pl/bip/2017-6,6303 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 23.10.2017r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat)). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 23.10.2017 r., godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, w pok. 3G.