1303 (1103) 2017-12-15 - 2017-12-21

Ogłoszenia

Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2018 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje”.
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Zamenhofa, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7112/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 1754/2 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 139 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na zieleń izolacyjną, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017305/8;
- przy ul. Zwierzynieckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7113/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 1917 obręb 0024 Pustki Cisowskie o powierzchni 90 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00014215/9;
- przy ul. Żarnowieckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7114/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 310 obręb 0023 Pogórze o powierzchniach odpowiednio 315 m² oraz 395 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na działkę przydomową oraz uprawy jednoroczne, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 5.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7115/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 1785 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 158 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na zieleń izolacyjną, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017301/0;
- przy ul. Chabrowej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7107/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 110 obręb 0024 Pustki Cisowskie o powierzchni 102 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00015349/9;
- przy ul. Hutniczej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7116/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działek nr 1067 i 1068 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 288 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na warsztat produkcyjny oraz składowanie materiałów, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00116049/9.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 6.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7108/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działek nr 1459 i 1463 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 26 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – salon fryzjerski, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017305/8;
- przy ul. Janowskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7109/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działek nr 688 i 693 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 132 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017302/7;
- przy ul. Kartuskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7110/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działek nr 3042 i 3043 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 54 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową oraz stand reklamowy, nieruchomości zapisane w księgach wieczystych GD1Y/00007220/5 oraz GD1Y/00105245/3.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 6.12.2017 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 8.12.2017 r. do 28.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych PN. „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2017/S 234-486327 z 6.12.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi,6435 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 16.01.2018 r. do godz. 9.30, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 75C (część działki nr 2027, 2022 obręb 0018 Leszczynki o pow. 584 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7096/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018.
Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na składanym potwierdzeniu złożenia oferty należy umieścić informację iż jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz w systemie www.witkac.pl.
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLV/951/14 z 27 sierpnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Kapitańskiej, Komandorskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego,
- od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej,
- od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.12.2017 r. do 23.01.2018 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3.01.2018 r., o godz. 17.00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, przy ul. Grabowo 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6.02.2018 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9, 81–538, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem.
Nieruchomość, która zostanie oddana w najem położona jest w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5 na Stadionie Miejskim.
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowych nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81 – 382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz podmiotu wskazanego w ogłoszeniu:
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem:
http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-gcs-da-222-35-2017/ lub na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu:
http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-stadion-miejski,503212
Nr sprawy: GCS.DA.222.35.2017.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sambora 9C (część działki nr 581 obręb 0015 Grabówek o pow. 256 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia NR 7095/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nieruchomości stanowiących załącznik do Zarządzenia:
1. nr 7034/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej o pow. 13 m², obejmującej część działki nr 817 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
2. nr 7035/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 20 o pow. 35 m2, obejmującej część działki nr 3179 obręb 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 129 (część działki nr 299 obręb 0015 Grabówek o pow. ca 90 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 7106/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sambora 13B (część działki nr 581 obręb 0015 Grabówek o pow. 233 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7098/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 7119/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017r., położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 800 m² (część dz. nr 3215, obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze – uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem.
Nieruchomości, które zostaną oddane w najem położone są w Gdyni przy ulicy: Olimpijskiej 5, Kazimierza Górskiego 10, Spółdzielczej 4, Nauczycielskiej 9, Generała Józefa Bema 33.
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowych nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81 – 382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz podmiotów wskazanych w ogłoszeniu:
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem:
http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-10/ lub na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu:
http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-na-obiektach-gcs,503211
Nr sprawy: GCS.DA.222.34.2017.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, następujących wykazów nieruchomości Gminy Miasta Gdyni:
1. Nieruchomość przy ul. Chwarznieńskiej, stanowiąca część działki nr 1178 obręb Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 1119 m², przeznaczona do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na miejsca postojowe (załącznik do Zarządzenia nr 7103/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017 r.).
2. Nieruchomość przy ul. Chwarznieńskiej, stanowiąca część działki nr 75 obręb Witomino-Leśniczówka, o powierzchni 428 m², przeznaczona do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 7102/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.).
3. Nieruchomość przy ul. Pasiecznej, stanowiąca działkę nr 955 obręb Witomino-Leśniczówka, o powierzchni 444 m², przeznaczona do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 7104/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 6.12.2017 r. do 27.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Morskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7121/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 380 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 336 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla salonu samochodowego, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017302/7.
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7120/17/VII/P z 5.12.2017 r., oznaczonej jako część działki nr 1098 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 2 511 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na budynek zebrań oraz wiatę magazynową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00032637/5.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 6.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza Otwarty Konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 roku”. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2018 r. a 30.06.2018 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 945.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15.00. Po prawidłowym złożeniu oferty, należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 również w terminie do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tego dokumentu za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 lutego 2018 r.
***
rezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 102C (część działki nr 2027 obręb 0018 Leszczynki o pow. 500 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7097/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (część działki nr 282 obręb 0013 Działki Leśne o pow. 173 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7094/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.12.2017 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonego do wydzierżawienia, położonego w Gdyni:
- przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7111/17/VII/P, oznaczonej jako część działki nr 1195 obręb 0023 Pogórze przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy o powierzchni 1148 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej (targowisko) miejsca parkingowe i zieleń ozdobną dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00111222/1.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6.12.2017 r. do 27.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (część działek nr 2162, 2164, 2198, 2199 i 2208 obręb nr 14 o powierzchni całkowitej 1693,4 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działki przydomowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7139/17/VII/P z 12.12.2017 roku.
Wykaz wywieszono od 13.12.2017 roku na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zarządzeniem Nr 7165/17/VII/R z 12.12. 2017 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów.
Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

  • ikonaOpublikowano: 14.12.2017 09:47
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.12.2017 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz
ikona