1303 (1103) 2017-12-15 - 2017-12-21

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 20 grudnia 2017 r. roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad uchwałami:
- uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018 (projekt został Państwu przekazany w terminie wcześniejszym),
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 (projekt został Państwu przekazany w terminie wcześniejszym),
- zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni,
- zmiany nazwy ulicy – drogi wewnętrznej polożonej na terenie Miasta Gdynia (ul. Grudzińskiego),
- przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno,
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego,
- przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
- reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
- wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Podgórna 14,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 170C,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 10-20A,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. bp. Dominika,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 36/96,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (100 m²),
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 11a,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Poleskiej/Litewskiej,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 52,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 16,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (40 m²),
- zmiany Uchwały Nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z 22 czerwca 2016 r. (projekt obywatelski).

ikona